Waar vind ik de WOZ-waarde, taxatierapport en andere belastinggegevens?

Als u eigenaar bent van de woning (en de aanslag staat op uw naam) kunt u de gegevens bekijken via het Belastingloket. U logt in met DigiD of e-Herkenning.

  • U kunt de gegevens ook inzien via MijnOverheid(externe link). U kunt via DigiD inloggen.
  • Op het WOZ-waardeloket(externe link) vindt u de openbare WOZ-gegevens van woningen en enkele aanvullende gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. U kunt hier ook uw woning vergelijken met andere woningen.

Waarom kan ik niet inloggen op het Belastingloket voor de WOZ- en belastinggegevens?

Dit komt waarschijnlijk omdat de aanslag niet op uw naam staat.

WOZ- en belastinggegevens inzien en daarmee ook de mogelijkheid om online bezwaar te maken, is alleen mogelijk voor de belastingplichtige eigenaar. Niet voor een eventuele mede-eigenaar (bijvoorbeeld uw partner).

Staat de aanslag wel op uw naam en lukt het niet om bij uw gegevens te komen? Neem dan contact met ons op.

Hoe is de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

Om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen gebruiken wij een vergelijkingsmethode. Zowel de kenmerken van uw woning als verkoopcijfers spelen hierbij een rol.

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. Het is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum.

Meer informatie vindt u op de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag.

Ik heb een brief ontvangen van een bureau dat voor mij bezwaar kan maken tegen mijn WOZ-waarde. Hoe werkt dit?

Deze bureaus dienen namens u een bezwaarschrift in op basis van 'no cure no pay'.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaar maken via een bedrijf.

Waarom staat er geen WOZ waarde op mijn aanslag

In sommige gevallen kan het zijn dat de WOZ-waarde nog niet op de aanslag staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er iets is veranderd aan het huis of onroerende zaak. De WOZ-waarde ontvangt u daarom later.

Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking voor een pand dat nog in aanbouw is?

De gemeente moet ook voor panden in aanbouw een WOZ-waarde vaststellen. Bij het bepalen van de waarde wordt rekening gehouden met de waarde van de grond en hoe ver het pand al gereed is aan het begin van het belastingjaar.

Ik ben het niet eens met een heffing op de aanslag of de waarde van het pand. Wat moet ik doen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0481 of te mailen naar info@overbetuwe.nl. In dit gesprek beantwoordt de gemeente uw vragen, legt de WOZ-waarde uit en past daar waar nodig aan. Als u na het gesprek er nog niet mee eens bent, dan kunt u gemakkelijk zelf bezwaar maken.

Kijk voor meer informatie op bezwaar WOZ of gemeentelijke belastingen.

Wat is de afhandelingstermijn van mijn bezwaarschrift gemeentelijke belastingen?

Volgens de wettelijke regels moet de gemeente voor belastingzaken en WOZ binnen het kalenderjaar uitspraak doen.

Voor aanslagen die u tegen het einde van het jaar van ons ontvangt en u het bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het jaar indient, moet de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn uitspraak doen. De gemeente mag de beslistermijn indien nodig met 4 weken verlengen.

Kan ik mijn belasting in termijnen betalen?

Ja, dat kan. Daarvoor moet u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dan schrijven we het afgesproken bedrag in maximaal 10 termijnen af van uw rekening.

Online regelen automatische incasso

Ik kan de belastingaanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen staat meer informatie en kunt u kwijtschelding aanvragen.

Ik zet helemaal geen vuilnis aan de weg. Moet ik nu wel het vastrecht afvalstoffenheffing betalen?

Ja, voor het vastrecht maakt het niet uit of u nu wel of geen vuilnis aan de weg zet. Dit bedrag moet elke belastingplichtige betalen. Hiermee wordt ook de inzameling van glas, papier en klein chemisch afval betaald.

Ik ben het niet eens met het aantal aanbiedingen op het aanslagbiljet. Wat kan ik doen?

Bij een containerlediging wordt de op de container bevestigde chip gelezen en geregistreerd in de boordcomputer van de vuilophaalwagen. Bij gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer wordt de afvalpas gelezen en geregistreerd. Deze registratie is de basis voor het bedrag op de aanslag.

  • U kunt het aantal aanbiedingen van 2022 bekijken via het Belastingloket. U logt in met DigiD.
  • Wij kunnen op schriftelijk of telefonisch verzoek een overzicht met data en tijdstippen van de ledigingen naar u toesturen.

Ik ben het niet eens met de (tariefs)verhoging van de gemeentelijke heffingen. Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Tegen de belastingen die op uw aanslagbiljet staan en tegen de WOZ-waarde kunt u bezwaar maken. Tegen de tarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt de tarieven vast.

Staat uw vraag hier niet bij?

Dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen