Vraag subsidie aan als u een idee heeft voor het vernieuwen van een basisvoorziening op sociale onderwerpen binnen de gemeente.

Vraag innovatieve subsidie aan

Maximaal subsidiebedrag

De subsidie is maximaal €1.000,-.

Subsidie voor vernieuwende activiteiten

De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van een basisvoorziening of een nieuwe werkwijze op sociale onderwerpen binnen de gemeente. Deze voorziening is bij voorkeur beschikbaar voor groepen inwoners.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe. De voorziening is vernieuwend ten opzichte van bestaand aanbod.
 • De basisvoorziening biedt een alternatief voor (een deel van) een maatwerkvoorziening.
 • De aanvrager beschrijft een duidelijke doelstelling en een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe de basisvoorziening na afloop van de innovatiefase wordt voortgezet.
 • De aanvrager levert zelf een bijdrage in de vorm van tijd, kennis en netwerk.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Leg in het activiteitenplan uit hoe u aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet.
 • Kostenberekening (in één bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
  • Toelichting per begrotingspost.
  • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023. 
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.

 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.