Voor het sociaal domein hebben we 6 resultaatgerichte hoofddoelen geformuleerd. Activiteiten die bijdragen aan één of meer van de doelen, komen voor subsidie in aanmerking.

Doel 1: Inwoners van Overbetuwe hebben zorg voor elkaar

Het welzijn van inwoners is een verantwoordelijk van de samenleving. Net als het signaleren van mogelijke zorgen. Wanneer inwoners zelf of als collectief hun ondersteuning kunnen organiseren, faciliteren wij dat.

 • Inwoners van Overbetuwe (jong en oud) hoeven zich niet eenzaam te voelen, hebben een sociaal netwerk en voelen zich duurzaam verbonden met elkaar en de buurt.
 • Inwoners zetten zich vrijwillig in voor de samenleving en zijn hiertoe optimaal toegerust.
 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd, ondersteund en niet overbelast.

Doel 2: Inwoners voelen zich vitaal, iedereen telt en doet mee

 • Individuele inwoners van Overbetuwe zijn vitaal, veerkrachtig, en in staat te participeren en mee te doen in de samenleving, naar vermogen.
 • Inwoners van Overbetuwe zijn veerkrachtig en in staat te participeren in de samenleving. Ook als zij kwetsbaarheden ervaren, zoals laaggeletterdheid, verward gedrag, psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid of statushouderschap.
 • Inwoners hebben een gezonde financiële basis.
 • Inwoners van Overbetuwe voelen zich veilig en dragen bij aan de veiligheid in hun omgeving. Zij komen op voor zichzelf en anderen en weten hoe zij moeten handelen wanneer zij zelf of iemand in de omgeving zich onveilig voelt.
 • Inwoners zijn in staat hun leven naar eigen wens vorm te geven op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken of een dagbesteding.
 • Inwoners voelen zich vitaal, genieten van het leven en hebben vertrouwen in hun toekomst.

Doel 3: Ondersteuning is passend en nabij, voor jong en oud

 • Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en zijn aanwezig in de leefomgeving van de inwoner: zoals in de buurt en op school. De geboden ondersteuning is laagdrempelig, passend, zoveel mogelijk indicatievrij en sluit aan op de vraag van onze inwoners.
 • Ondersteuning sluit aan op de vraag, behoefte en mogelijkheden van de inwoner en draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid.
 • Ondersteuning wordt bij voorkeur indicatievrij, collectief en nabij de inwoner aangeboden.
 • Professionals (beroepskrachten en/of vrijwilligers) signaleren vroegtijdig risicofactoren, ondersteuningsbehoeften en maatschappelijke onrust bij inwoners en dragen actief bij aan passende oplossingen.
 • Ondersteuning en (vroeg)signalering draagt bij aan het voorkomen van calamiteiten, interventies, recidive en ongeplande (crisis)zorg.

Doel 4: Inwoners hebben mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen (vooral jeugd)

 • Inwoners zijn in staat om hun talenten te ontwikkelen, mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de omgeving.
 • Nieuwe inwoners van Overbetuwe krijgen een goede start.
 • Jongeren groeien veilig, gelukkig en gezond op, ontwikkelen hun talenten en leveren naar vermogen een bijdrage.
 • Inwoners worden ondersteund bij de overgang van adolescentie naar volwassenheid.
 • Sport en beweegprogramma’s zijn kernwaarden bij de ontwikkeling van onze inwoners. Sportfaciliteiten zijn open en toegankelijk.
 • De ontwikkeling van taal-, reken- en digitale vaardigheden draagt bij aan zelfredzaamheid.

Doel 5: Inwoners zijn tevreden met hun leefomgeving

 • Inwoners hebben een prettige leefomgeving met voorzieningen die passen bij de behoefte.
 • Er zijn voldoende passende voorzieningen nabij inwoners om zo lang als mogelijk thuis te wonen.
 • Voor inwoners is een plek in de buurt beschikbaar voor ontmoeting.

Doel 6: Voorzieningen en ondersteuning zijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed

 • Informatie is duidelijk, de sociale infrastructuur is sterk, voorzieningen zijn betaalbaar en toegankelijk en betrokkenen committeren zich aan de gedeelde opgave waar het belang van onze inwoners centraal staat.
 • Het aanbod aan voorzieningen is bekend, toegankelijk, vindbaar en tijdig beschikbaar voor inwoners van Overbetuwe.
 • Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van ondersteuning en eventuele overdracht wanneer andere ondersteuning ingezet wordt (op- of afschalen).
 • Partners, vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven werken optimaal samen bij de ondersteuning van inwoners/ gezinnen.
 • Gemeentelijke ondersteuning blijft betaalbaar, nu en in de toekomst.