De gemeente Overbetuwe subsidieert het voorbereiden van een dorpsagenda die door het dorp of wijk is opgesteld. En we subsidiëren de uitvoering van de genoemde activiteiten en processen in de dorpsagenda.

Door aanpassingen in de subsidieregeling is subsidie aanvragen pas mogelijk vanaf 1 april.

Het gaat hier om een eenmalige subsidie.

Te subsidiëren activiteiten

Het voorbereiden van een dorpsagenda die door het dorp of de wijk is opgesteld en/of de uitvoering van de in de dorpsagenda genoemde activiteiten en/of processen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • De aanvrager betrekt inwoners van het dorp of de wijk actief bij de voorbereiding en/of uitvoering van de dorpsagenda en zorgt dat alle inwoners op de hoogte (kunnen) zijn van (de voorbereiding van) de dorpsagenda.

Nodig bij de aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Kostenberekening (in één bestand) met:
  • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
  • Toelichting per begrotingspost.
  • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
  • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.
 • Alle bovengenoemde stukken.