Dit is een jaarlijkse subsidie. Vraag de subsidie wijk- of dorpsgerichte bewonersoverleg organisatie aan.

Door aanpassingen in de subsidieregeling is subsidie aanvragen pas mogelijk vanaf 1 april. 

De jaarlijkse subsidie is maximaal €1.000,- per dorp binnen de gemeente Overbetuwe of de 4 wijken in Elst.

Subsidie activiteiten

Een inwonerplatform vervult één of meerdere van de volgende functies:

 • Kenmerkende functie: de traditionele rol van inspraakorgaan voor de gemeente.
 • Adviserende functie: adviseren van gemeente en inwoners. Bijvoorbeeld namens inwoners advies aan de gemeente vragen. Of adviseren over fondsen en subsidies.
 • Activerende functie: stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Inwoners inspireren om zelf het heft in handen te nemen en successen te vieren.
 • Verbindende functie: verbinden van initiatieven of bewoners door gezamenlijke activiteiten te organiseren, ontmoetingen te faciliteren en ervaringen te delen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij de aanvraag

Geef in het activiteitenplan aan welke functie(s) het inwonersplatform vervult: representatief, adviserend, activerend en/of verbindend.

 • Kostenberekening (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.
 • Alle bovengenoemde stukken.