We helpen inwonersplatforms omdat ze een belangrijke stem hebben. Door hen actief te betrekken, kunnen betere en meer inclusieve beslissingen worden genomen.

Waarvoor is de subsidie

Een inwonersplatform doet één of meerdere functies:

 • Vertegenwoordigen (representatief) : het platform spreekt namens de inwoners en vertelt wat zij vinden aan de gemeente, behalve als er al adviescommissies zijn.
 • Adviseren: het platform adviseert de gemeente en inwoners. Bijvoorbeeld namens inwoners advies aan de gemeente vragen. Of adviseren over fondsen en subsidies.
 • Activeren: het platform helpt en moedigt mensen aan om zelf iets te organiseren en te vieren.
 • Verbinden: het platform brengt mensen en ideeën samen door activiteiten te organiseren en ervaringen te delen.

Vraag subsidie inwonersplatforms aan
 

Maximaal subsidiebedrag

U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen tot 100% van kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Hierbij geldt een maximum van €2.500 per dorp binnen de gemeente Overbetuwe of de 4 wijken in Elst. De kosten die in aanmerking komen voor vergoeding staan in artikel 7 van de Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij de aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Geef in het activiteitenplan aan welke functie(s) het inwonersplatform vervult: representatief, adviserend, activerend en/of verbindend.
 • Kostenberekening (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost.
 • Het gewenste subsidiebedrag.
 • Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • De stukken die hierboven staan
 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bel ons gerust op 14 0481 of mail naar beheersubsidies@overbetuwe.nl.