Deze subsidie is voor activiteiten die voor het welzijn van de inwoners van de gemeente in het algemeen nuttig, gewenst of nodig zijn en waarvan het economisch belang niet direct voor de hand ligt.

U vraagt de subsidie uiterlijk 30 september aan voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2025 vraagt u dus uiterlijk 30 september 2024 aan.

Vraag subsidie aan voor activiteiten algemeen belang

Nodig voor aanvraag

  • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
  • Kostenberekening (in één bestand) met:
    • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
    • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023. 
  • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

  • Kopie van de statuten.

  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

  • Een kopie van uw laatst opgemaakte jaarrekening.