In 2023 gaat de Omgevingswet van start. Deze wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt vanaf 1 juli 2023 te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt om een andere benadering van de fysieke leefomgeving: de rol van de gemeente verandert. Daarom is de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’ in 2019 al opgesteld in de geest van de nieuwe wet. De omgevingsvisie beschrijft de opgaven voor de leefomgeving. Hierin staan onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. Dat is op hoofdlijnen en voor de langere termijn.

De omgevingsvisie houdt rekening met alle waarden en ontwikkelingen in Overbetuwe. Daarmee is het een visie die richting geeft en aangeeft hoe mensen aan kunnen sluiten bij uitwerking en realisatie. In 2023 wordt de Omgevingsvisie geactualiseerd.

Omgevingsplan

In de huidige situatie stellen de gemeenten de verschillende regels vaak centraal. Dat doen we bijvoorbeeld in bestemmingsplannen en verordeningen. Met de Omgevingswet vervallen de bestemmingsplannen. Daarvoor komt een omgevingsplan in de plaats.

Straks zullen de gemeenten meer adviseren over hoe initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat betekent overigens niet dat álles mogelijk wordt. In deze nieuwe werkwijze is meer aandacht voor participatie vanaf de start van initiatieven.

Participatie

Participeren betekent meedoen of deelnemen aan planvorming. Het is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt in principe voor iedereen. Het doel van participatie is dat een plan of idee kan rekenen op draagvlak in de samenleving, zodat de overheid een goed besluit kan nemen.

We willen graag betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen en activiteiten in de leefomgeving, bijvoorbeeld door hen vroegtijdig te betrekken bij onze plannen. Ditzelfde geldt ook voor particuliere initiatieven. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later.

Filmpje en meer informatie

Op de website van de rijksoverheid(externe link) vindt u een filmpje en meer informatie over de Omgevingswet en wat dat voor u kan betekenen.