Afgelopen dinsdagavond ging de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe akkoord met het programmaplan Duurzaamheid. Dit plan gaat over hoe we onder andere de komende jaren groener worden, beter isoleren en overstappen naar duurzame warmte (warmtetransitie).

De basis voor het programmaplan Duurzaamheid werd in 2021 (Routekaart) en in 2023 (Contouren) al gelegd. Met het programmaplan Duurzaamheid kijkt de gemeente naar wat er gaat gebeuren in de toekomst. “Met elkaar hebben we het afgelopen jaar al veel gedaan. De terugblik op de resultaten laat een positieve ontwikkeling zien”, vertelt wethouder Rik van den Dam. “De successen en leerpunten van het afgelopen jaar hebben we gebruikt om de nieuwe acties en plannen beter te maken. De richting die het programmaplan geeft, heeft ook oog voor inwoners die financieel minder daadkrachtig zijn. Zoals de Doe-het-zelf-actie en de Ontzorgingsaanpak. Overbetuwe groen en duurzaam maken vraagt om inzet van ons allemaal, want de basisgedachte van de aanpak rondom Duurzaamheid is: samen, gewoon, doen.”

Terugblik

De resultaten van het afgelopen jaar staan in een tekening. Daarmee is goed zichtbaar aan welke stappen inwoners, bedrijven en verenigingen samen met de gemeente al hebben gewerkt. De acties zoals tegelruilen, met korting een regenton kopen, proef kabelgoot en het adopteren van openbaar groen zijn goed ontvangen. Net zoals de gezamenlijke inkoopacties van isolatie en warmtepompen en de inzet van de Energiefixers. Naast deze acties hebben we ook ingezet op de langere termijn met technische en financiële verkenningen voor de warmtetransitie.

Vooruitkijken

Veel van de acties van het afgelopen jaar staan ook de komende jaren op de agenda. Ook nieuwe initiatieven ontbreken niet. Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied van vergroenen gekeken naar bedrijven en bedrijventerreinen, het behoud van leefgebied en broedplaatsen voor beschermde diersoorten bij isolatie en projecten om hittestress tegen te gaan.

Om stappen verder vooruit te gaan in de warmtetransitie start binnenkort de Doe-het-zelf-actie isolatie, net zoals een Ontzorgingsaanpak isolatie voor inwoners met minder financiële daadkracht. Met het project Wijk van de Toekomst onderzoekt de gemeente samen met inwoners van 2 wijken (Vogelbuurt Driel en Brienenshof Elst) en de woningcorporatie of en hoe de leefomgeving en de woning verduurzaamd kan worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om woningen op een andere manier te verwarmen. Naast het proces in Driel en Elst zijn er ook gesprekken met andere wijken en dorpen over de warmtetransitie en acties rondom verduurzaaming.
Verder zijn er rondom de energietransitie nieuwe ontwikkelingen. Zo worden er kaders opgesteld voor (grootschalige) duurzame opwek en opslag en worden met bedrijven stappen gezet naar een duurzame bedrijfsvoering.

Samenwerking met partners

Het programmaplan is gebaseerd op samenwerking. De gemeente benadrukt dat energie- en klimaatneutraal zijn in 2050 alleen met elkaar gerealiseerd kan worden. Daarom wordt de samenwerking met veel verschillende partners opgezocht zoals met Inwoners en buurtinitiatieven. Maar ook met bedrijven en andere maatschappelijke partners zoals de woningcorporaties. Naast samenwerken vindt Overbetuwe dat het zelf ook het goede voorbeeld moet geven. Niet alleen in het uitvoeren van projecten, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie zelf, want duurzaamheid raakt vaak ook andere onderwerpen. Uiteindelijk is duurzaamheid van iedereen en vraagt om een gezamenlijke actie.

Resultaten verduurzaming 2023

Resultaten duurzaamheid van 2023

Energie besparen en opwek

 • Collectieve inkoopactie (hybride) warmtepompen met 105 deelnemers en 122 deelnemers digitaal bijeenkomst
 • 115 mw energie opwek met zonneparken in Overbetuwe
 • Verduurzaming woningen: €812.000,- lening toekomstbestendig wonen verstrekt
 • 1.000 woningen bezocht door Energiefixers
 • Collectieve inkoopacties isolatie met 43 deelnemers en 66 deelnemers digitale bijeenkomst
 • Energieloket met 153 afspraken en 10.000 bezoekers digitaal loket
 • 36 subsidieaanvragen met totaal €195.000,- voor dorpshuizen en klein MKB (Winterfonds)

Groen & water

 • 41 locaties groen geadopteerd (boomspiegels, perken en geveltuinen)
 • 245 nieuwe bomen geplant
 • Tegelruilactie met 150.000 kg tegels ingeleverd en 3.700 planten uitgegeven

Activiteiten

 • 8 subsidie aanvrage voor regeling duurzame activiteiten
 • €5.604,- subsidies verdubbelaarsactie duurzame activiteiten Overbetuwe Doet 
 • Duurzaamheidskeet is 15 keer ingezet
 • 1 keer uitleen van de warmtebeeldcamera om warmtelekken op te sporen
 • 32 nieuwsberichten en 111 sociale media posts gedeeld

Vervoer

 • 55 aantal nieuwe laadpalen in de openbare ruimte
 • 11 deelnemers voor de proef kabelgoot voor laadsnoeren elektrische auto
 • eerste elektrische auto voor gemeentelijke organisatie

Hergebruik

 • 8.000 wegwerpbekers bespaard (november + december) in het gemeentehuis door overstap naar afwasbare mokken