Nieuwe ontwikkelingen rondom landschapspark De Danenberg

De gemeente Overbetuwe wil het middengebied van het beoogde Landschapspark de Danenberg aankopen. Daarnaast komt er een apart bestemmingsplan voor de twee andere delen van het landschapspark. Op deze manier hopen burgemeester en wethouders weer vooruitgang te brengen in de ontwikkeling van het landschapspark.

Landschapspark De Danenberg is bedoeld als groene buffer, om verdere verstedelijking vanuit bedrijvenpark Park15 richting Slijk-Ewijk te voorkomen. De aanleg van een groene buffer was een van de voorwaarden die de gemeente Overbetuwe destijds stelde om mee te werken aan de komst van het bedrijvenpark Park15.

Volgorde in de aanpakDanenberg

Over het landschapspark ging De Brouwerij, de initiatiefnemer en eigenaar van een deel van de grond in landschapspark de Danenberg, de afgelopen jaren veelvuldig in gesprek met de gemeente en met de bewoners van het gebied. Er werden diverse plannen opgesteld, maar het lukte niet tot een breed gedragen plan voor alle verschillende locaties te komen. Heikel punt daarbij was met name de hoeveelheid woningen in het middengebied. Over de flanken is wel een zekere overeenstemming bereikt.

Het college heeft daarom besloten om de verdere uitwerking en realisatie van plannen voor de deelgebieden in de flanken van het landschapspark De Danenberg, namelijk bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, los te koppelen van de plannen voor het middengebied van het landschapspark. Hierdoor kan de ontwikkeling van deze twee locaties sneller worden opgepakt en hoeven we hiermee niet meer te wachten tot er ook een gedragen plan is voor het middengebied. Zo komt er weer vooruitgang in de plannen.

Voor beide gebieden staan landschappelijke ontwikkelingen en de bouw van een beperkt aantal woningen gepland. Ten oosten van de Nieuwedijk is de aanleg van een bosperceel bedacht. Wanneer het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage komt, is nog niet bekend.

Aankoop middengebied

Verder heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het middengebied te willen kopen van de Brouwerij. Het middengebied is voor de landschappelijke ontwikkeling van de Danenberg onmisbaar. Door het middengebied te kopen, krijgt de gemeente de regie over de invulling hiervan, en is zij niet meer afhankelijk van andere grondeigenaren. De gemeenteraad moet nog instemmen met de aankoop. Als zij instemt, gaat de gemeente over de verdere invulling en uitvoering in gesprek met  omwonenden, de dorpsraad en de werkgroep die eerder ook bij de planvorming voor de Danenberg betrokken was. Om de kosten voor de aankoop van het middengebied te dekken, is waarschijnlijk wel op beperkte schaal woningbouw nodig in het middengebied, maar aanzienlijk minder dan in de eerder gepresenteerde plannen.

Brief gemeente Overbetuwe aan omwonenden De Danenberg over recente ontwikkelingen