Waterbesparing en klimaatadaptieve maatregelen waarvoor de Toekomstbestendig Wonen Gelderland lening (in combinatie met tenminste één duurzaamheidsmaatregel) gebruikt kan worden zijn:

  • Waterbesparend toilet
  • Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine
  • Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding
  • Afkoppelen hemelwaterafvoer - door het afvangen (op regenpijp aangesloten regenton met overloop) of bovengronds op eigen terrein afvoeren (groen- infiltratievoorzieningen) of bergen (oppervlaktewater) van hemelwater.
  • Vegetatiedak - uitgevoerd met drainage- en bescherm/filter- laag.
  • Vegetatiegevel - met een minimale oppervlakte van 5 m2 voor een woning.

Dit is een niet uitputtende lijst, ook overige maatregelen in het kader van waterbesparing en klimaatadaptatie in of rondom de woning mogen worden toegepast. Wel geldt dat deze naar het oordeel van het college aantoonbaar moeten bijdragen aan het verduurzamen van de woning.