Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u het vermoeden dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt? Dan kunt u dat melden bij de gemeente.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over:

  • Het uitvoeren van bouwactiviteiten zonder vergunning, of in afwijking van de regels
  • Het afwijken van bouwtechnische voorschriften
  • Onveilig of buiten normale werktijden werken

U kunt online uw verzoek om handhaving indienen. Anonieme handhavingsverzoeken nemen wij niet in behandeling. Wilt u wel anoniem een overtredingen melden? Doe dan een melding omgeving. Bij anonieme meldingen houden wij u niet op de hoogte houden van de voortgang van de melding.

Voor een melding over de omgeving kunt u ook de Fixi app gebruiken. Download deze uit de  App Store of de  Play Store.

In tegenstelling tot een handhavingsverzoek, zijn op een melding omgeving de procedureregels en -termijnen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet van toepassing. In dat geval kan het lang duren voordat u feedback over de afhandeling van uw melding ontvangt.

DigiDOnline een handhavingsverzoek doen

Voorwaarden

Onderzoek en contact 

Als de gemeente een melding of verzoek om handhaving ontvangt, stellen we eerst een onderzoek in. Er wordt rekening gehouden met de spoedeisendheid van uw melding. Indien de omstandigheden het toelaten, wordt er contact opgenomen met de melder en de beklaagde om meer informatie te verkrijgen en voorlichting te geven. Er kan gekeken worden of buurtbemiddeling kan helpen. Ook kan er onderzoek ter plaatse gedaan worden door een toezichthouder en kunnen die uitkomsten getoetst worden aan de regelgeving. Door dit onderzoek kan het even duren voordat duidelijk is of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding. Als er inderdaad sprake is van een overtreding, wordt bovendien gekeken of de situatie te legaliseren is.

Wel of geen overtreding?

De uitkomst van het onderzoek naar de vraag of er sprake is van een overtreding zullen wij aan de melder meedelen. Wanneer u een formeel verzoek om handhaving heeft ingediend, zal dit in de vorm van een formeel handhavingsbesluit worden vastgelegd. Tegen deze beschikking kunnen zowel de verzoeker om handhaving als de beklaagde bezwaar maken.

Voornemen tot handhaving

Als er sprake is van een overtreding en de situatie het toelaat, moet de overtreder binnen een redelijke termijn de strijdige situatie vrijwillig opheffen en eventuele schade herstellen. Als dit niet gebeurt, ontvangt de overtreder een vooraanschrijving waarin het voornemen van de gemeente staat om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen. Daarmee wordt de overtreder gedwongen om de overtreding binnen een redelijke termijn op te heffen. Tegen dit voornemen kan de overtreder een zienswijze indienen.

Definitieve aanschrijving

Is de overtreding na het voornemen tot handhaving niet beëindigd, of is er sprake van een spoedeisende situatie? Dan kan de gemeente direct een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen (beschikking). Bij een last onder dwangsom verbeurt de overtreder een bepaald geldbedrag wanneer de overtreding niet op tijd is beëindigd. Ook na betaling van dat geldbedrag moet de overtreding nog steeds beëindigd worden. Indien nodig kan er dus opnieuw een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang worden opgelegd. Bij een last onder bestuursdwang wordt de overtreding beëindigd door de gemeente op kosten van de overtreder. Tegen een last onder dwangsom of bestuursdwang kan bezwaar worden gemaakt. 

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.