Gebouw of woning slopen

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen, moet u hiervoor een melding indienen. De melding is niet vereist als de hoeveelheid sloopafval niet meer bedraagt dan 10 m3 en er geen asbest aanwezig is.

Online de sloopmelding doen

Voorwaarden

  • Als u wilt slopen bij een monument, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van het monument.
  • U mag pas slopen nadat de gemeente de melding heeft goedgekeurd en geaccepteerd.
  • Bij een melding van sloopwerkzaamheden moeten alle sloopgegevens bij de melding aanwezig zijn. In artikel 1.26 van Bouwbesluit kunt u nalezen welke gegevens dat zijn. Bij de aanwezigheid van asbest is bijvoorbeeld een asbestinventarisatie rapport vereist.

Beslistermijn

Binnen 4 weken na indiening van de sloopmelding geeft de gemeente aan of uw sloopmelding geaccepteerd wordt.

Wanneer er voor het slopen ook een omgevingsvergunning vereist is voor het wijzigen van het monument, geldt daarvoor de beslistermijn zoals beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen en vragen naar het team Omgeving.

  • U moet het sloopafval zoveel mogelijk scheiden in verontreinigde en niet-verontreinigde delen.
  • Biedt u het verontreinigde afval aan als chemisch afval.
  • Het niet-verontreinigde deel moet u (laten) scheiden in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen.
  • U moet de niet-herbruikbare materialen ter verwerking afvoeren of storten.
  • Een recyclingbedrijf dient de herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) tot puingranulaat te verwerken.