Passen uw plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. Dit wordt ook wel ‘het afwijken van het bestemmingsplan’ genoemd.

U kunt deze aanvraag indienen via het Omgevingsloket(externe link).

  • Doe eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket.nl(externe link) wellicht heeft u ook een vergunning nodig voor andere activiteiten, zoals bouwen, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit.
  • Wanneer u alleen het afwijken van de bestemming wil aan te vragen, kiest u onder stap 2 onder 'terrein inrichten of veranderen' voor het 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.
  • Vermeld duidelijk in uw aanvraag wat de beoogde afwijking van de bestemming inhoudt.

Deze bijlagen toevoegen

  • Plattegrondtekening (op schaal, voorzien van maatvoering) van de op het perceel aanwezige gebouwen en gronden met daarop aangegeven wat het huidige gebruik is en voor welke doeleinden deze gebruikt gaan worden.
  • Geveltekeningen met maatvoering (indien het om een bouwplan gaat).
  • Situatietekening met daarop aangeven de afstanden van het bouwwerk of bouwwerken tot de perceelsgrenzen.
  • Een duidelijke omschrijving van uw plannen (indien het om een wijziging van gebruik gaat).
  • Een onderbouwing van de benodigde parkeervoorzieningen, conform de parkeernormen waarnaar in het bestemmingsplan wordt verwezen. Tevens dient u op tekening, met maatvoering, aan te geven waar en hoeveel parkeerplaatsen er op het eigen terrein ingericht zullen worden.

Is er sprake van bedrijfsactiviteiten waarbij geur- en geluidsoverlast kan ontstaan? Dan doet u tegelijk ook een milieumelding via aimonline.nl(externe link).