BesluitMER bestemmingsplan Kruisstraat 5 te Herveld

BesluitMER bestemmingsplan Kruisstraat 5 te Herveld

De gemeente Overbetuwe heeft op 12 februari 2010 van Hendrix UTD namens Cobb/Hybro BV een verzoek ontvangen om herziening van het bestemmingsplan voor de Kruisstraat 5, te Herveld (kadastrale gemeente Valburg, sectie K nrs 383 en 380, sectie H nr. 490).  Voor de beoogde uitbreiding van de pluimvee fokkerij is een vergroting van de huidige bouwpercelen noodzakelijk. Hiervoor dient het bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg 1998, herziening 2002’ op basis van artikel 3.1 Wro te worden herzien. De gemeente Overbetuwe heeft besloten aan dit verzoek tegemoet te komen en een nieuw bestemmingsplan Kruisstraat 5, Herveld, te gaan opstellen.

 

Startnotitie MER
Op grond van het nieuwe bestemmingsplan Kruisstraat 5, Herveld is het mogelijk het bestaande bedrijf van Cobb/Hybro uit te breiden. Het nieuwe bestemmingsplan Kruisstraat 5, Herveld kan in dit verband worden aangemerkt als een ‘kader’ voor later m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit, te weten een besluit over de milieuvergunning van de pluimvee fokkerij met een omvang boven de m.e.r.-drempel (artikel 7.2 Wet milieubeheer: het gaat om de categorieën C14 of D14 van het Besluit mer 1994.). Voor een bestemmingsplan dat een kader biedt voor besluit- m.e.r.-plichtige activiteiten, dient op grond van genoemde wettelijke regels vooraf dus zowel een planMER als een besluitMER te worden opgesteld. Volstaan kan worden met het opstellen van één gecombineerd MER.

De wet geeft aan dat in dit geval de procedure van het besluitMER moet worden gevolgd.


Daarnaast stelt de Natuurbeschermingswet 1998 dat er een passende beoordeling moet worden gemaakt als plannen kunnen leiden tot significant verstorende effecten voor Natura 2000-gebieden. Nabij het beoogde gebied in de gemeente Overbetuwe liggen drie Natura 2000-gebieden, namelijk Uiterwaarden Waal en Uiterwaarden Nederrijn en de Gelderse Poort.

Uit aangereikte informatie blijkt dat significante effecten op deze gebieden waarschijnlijk niet zijn uit te sluiten, waardoor een zogenaamde passende beoordeling noodzakelijk zou kunnen zijn. Deze zal als hij wordt opgesteld als zodanig herkenbaar in het MER worden opgenomen.

 


De startnotitie die nu ter inzage ligt beschrijft op hoofdlijnen wat de inhoud van het MER zal zijn. Oftewel, wat er onderzocht zal worden. Als het MER voor het nieuwe bestemmingsplan Kruisstraat 5, Herveld klaar is, zal de gemeenteraad van Overbetuwe het bestemmingsplan vaststellen.

 

Terug naar vorige pagina