Plan voor extra zonnepanelenveld tussen A15 en Betuweroute

Energieproducent Pure Energie heeft plannen om in de gemeente Overbetuwe een zonnepanelenveld aan te leggen tussen de A15 en de Betuweroute, tegenover bedrijventerrein Park15. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit plan, en stelt daarom aan de gemeenteraad voor om mee te werken aan dit plan.

Het veld zou moeten komen te liggen tussen de zonnepanelenvelden die het bedrijf Sunvest/Green Giraffe daar gaat aanleggen. Het sluit naadloos aan op deze velden. Met het zonnepark wordt een extra stap gezet in de verduurzaming van Overbetuwe. Tussen de velden van Sunvest was nog ruimte, en daar wil Pure Energie nu aan de slag. De gemeente heeft de zone tussen de A15 en de Betuweroute aangewezen als zone voor de opwekking van grootschalige duurzame energie. Het nieuwe zonnepanelenveld beslaat 4 hectare, het veld van Sunvest is ruim 50 hectare groot. 
Als de gemeenteraad instemt met de plannen, komen ze daarna zes weken ter inzage te liggen. 

Inwoners kunnen financieel deelnemen

Net als Sunvest moet ook Pure Energie zorgen voor een landschappelijke inpassing van het zonneveld. In de plannen wordt  daarom aangesloten bij de geplande bomenrij en zijn daarnaast onder andere  struiken en een kruidenrijk grasland in het plan opgenomen. Verder moet Pure Energie voorkomen dat de zonnepanelen hinderlijke reflectie opleveren. 
Pure Energie heeft ook toegezegd jaarlijks een bijdrage te doen aan het omgevingsfonds Knoop 38. Dit fonds is bedoeld om initiatieven te ondersteunen ter verduurzaming en vergroening van Knoop 38 en omgeving. Pure Energie gaat het daarnaast mogelijk maken voor inwoners en andere geïnteresseerden om financieel deel te nemen aan het project. Het zonnepark zal minimaal 15 jaar in gebruik zijn en met de grondeigenaar zijn afspraken gemaakt om het na afloop van de exploitatie weer te verwijderen.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel naar verwachting op 23 juni in haar voorbereidende vergadering, waarna op 7 juli een besluit kan worden genomen.