Actueel

 • Speciale website over Railterminal Gelderland en Knoop38

  Actuele nieuwsberichten en algemene informatie over Railterminal Gelderland en Knoop38 vindt u op de website 

 • Werkbezoek Commissie voor de milieueffectrapportage

  01 oktober 2020

  Op dinsdagochtend 29 september 2020 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (“Commissie m.e.r.”) een werkbezoek gebracht aan het projectgebied van de Railterminal Gelderland. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijk orgaan dat adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.

 • Plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15 ter inzage

  01 oktober 2020

  Voor de locatie Rietgraaf 13 in Oosterhout ligt tot en met 4 november 2020 het bestemmingsplan ter inzage dat de gemeenteraad van Overbetuwe op 8 september 2020 heeft vastgesteld. Het plan maakt de realisatie van de verkoop van LNG-brandstof bij het bestaande Shell-tankstation juridisch-planologisch mogelijk. LNG-brandstof is een duurzaam alternatief voor diesel in het zware wegtransport.

 • Volgende stap op weg naar verbetering afslag 38 A15

  01 oktober 2020

  De colleges van Nijmegen, Overbetuwe en provincie Gelderland willen via de begroting aanvullend geld beschikbaar stellen voor aanpassingen aan afslag 38. Het gaat om € 14 miljoen waarmee de infrastructuur rondom de afslag wordt verbeterd voor fiets, openbaar vervoer en auto. De regio wil de werkzaamheden koppelen aan die van de verbreding van de A15 door Rijkswaterstaat. Zo kunnen kosten worden bespaard en is er maar één keer overlast.

 • Herzien ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

  02 september 2020

  Het herziene ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG) is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland en ligt van 10 september 2020 tot en met 21 oktober ter inzage, zowel digitaal als op papier bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland.

 • Vooraankondiging besluit ontwerp-inpassingsplan

  20 juli 2020

  Na het zomerreces neemt Gedeputeerde Staten een besluit over het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland.

 • Schuurtje Reethsestraat gesloopt

  20 juli 2020

  Provincie Gelderland sloopt het schuurtje dat op perceel Reethsestraat 1A staat.

 • Vergunningen tegelijk met IP ter inzage

  20 juli 2020

  Provincie Gelderland coördineert een aantal procedures voor de Railterminal Gelderland. Dit betekent dat deze procedures tegelijkertijd worden doorlopen en dat de stukken hiervoor tegelijkertijd ter inzage liggen.

 • Overbetuwe maakt keuze voor gebiedsmaatregelen

  10 juni 2020

  Het college van Overbetuwe heeft een keuze gemaakt voor gebiedsmaatregelen in het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

 • Gemeente koopt middengebied Danenberg aan

  09 juni 2020

  De gemeente Overbetuwe koopt het middengebied van het beoogde Landschapspark De Danenberg aan, tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout. Voor de twee andere delen van het landschapspark, bij Slijk-Ewijk en bij de Nieuwedijk, komt een apart bestemmingsplan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Met de aankoop van het middengebied kan er weer vooruitgang komen in de plannen voor de Danenberg.

 • College doet raad voorstel voor aankoopregeling woningen rondom Railterminal

  13 mei 2020

  Woningeigenaren wiens woning aantoonbaar minder waard wordt door de komst van de Railterminal Gelderland en die uit het gebied willen vertrekken, kunnen hun woning straks onder voorwaarden verkopen aan de gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft deze week een voorstel voor een aankoopregeling voorgelegd aan de gemeenteraad van Overbetuwe, met daarin de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. De gemeenteraad van Overbetuwe besluit uiteindelijk over de aankoopregeling.

 • Plan voor extra zonnepanelenveld tussen A15 en Betuweroute

  13 mei 2020

  Energieproducent Pure Energie heeft plannen om in de gemeente Overbetuwe een zonnepanelenveld aan te leggen tussen de A15 en de Betuweroute, tegenover bedrijventerrein Park15. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit plan, en stelt daarom aan de gemeenteraad voor om mee te werken aan dit plan.

 • Provinciale Staten neemt besluit tot coördineren vergunningen railterminal

  23 april 2020

  Provinciale Staten hebben besloten om een aantal procedures voor de Railterminal Gelderland (RTG) op elkaar af te stemmen.

 • Plan voor LNG-verkoop bij tankstation Park15

  21 april 2020

  Voor de locatie Rietgraaf 13 in Oosterhout ligt tot en met 20 mei aanstaande een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het plan maakt de realisatie van de verkoop van LNG-brandstof bij het bestaande Shell-tankstation juridisch-planologisch mogelijk. LNG-brandstof is een duurzaam alternatief voor diesel in het zware wegtransport.

 • Stand van zaken gebiedsmaatregelen april 2020

  21 april 2020

  Medewerkers van de gemeente Overbetuwe zijn al geruime tijd in gesprek met betrokken inwoners en andere belanghebbenden over mogelijke gebiedsmaatregelen voor de inrichting van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. De provincie stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van dit gebied. Gebiedsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de aanleg van grondwallen, bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers.

 • Reactienota zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau klaar

  21 april 2020

  Voor de Railterminal Gelderland doorloopt Provincie Gelderland een m.e.r.-procedure die vier fasen kent: de voorbereiding, het onderzoek, de uitwerking en het besluit. De eerste fase is nu afgesloten met het publiceren van de Reactienota op de reacties en adviezen die op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn binnengekomen.

 • Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  27 maart 2020

  Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Railterminal Gelderland ter inzage. De NRD beschrijft het plan van aanpak voor het milieueffectrapport (MER). Ook beschrijft de NRD de alternatieven die in het milieueffectrapport met elkaar worden vergeleken. Belanghebbenden konden tijdens die periode een reactie geven op de NRD. Dit noemen we ook wel een zienswijze.

 • Marktconsultatie Railterminal Gelderland afgerond

  27 maart 2020

  De marktconsultatie ter voorbereiding op de openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland, is afgerond. Via deze marktconsultatie heeft Provincie Gelderland marktpartijen geïnformeerd over de plannen om een railterminal te realiseren, de wijze waarop zij straks een exploitant zoeken en welke kaders hiervoor worden vastgelegd in het inpassingsplan.

 • Concept-advies planschade bekend

  27 maart 2020

  De afgelopen maanden heeft onafhankelijk adviesbureau SOAZ onderzoek gedaan naar woningen die mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van planschade vanwege de aanleg van de Railterminal Gelderland. Zestien adressen hebben inmiddels een concept-advies voor een vergoeding van planschade ontvangen.

 • Uitwerken aankoopregeling Overbetuwe

  27 maart 2020

  De taxaties die in het kader van de aankoopregeling van de gemeente Overbetuwe zijn gedaan, worden gebruikt voor het uitwerken van deze aankoopregeling . Deze aankoopregeling is voor mensen die in aanmerking komen voor vergoeding van de planschade, maar ervoor kiezen om hun woning te verkopen.

 • 16 maart inloopbijeenkomst gemeente Nijmegen over bestemmingsplan nieuw transformatorstation

  10 maart 2020

  TenneT en Liander werken, in samenspraak met de gemeente Nijmegen, aan de realisatie van een nieuw onderstation (transformatorstation) met voldoende capaciteit in Nijmegen-Noord. De gemeente Nijmegen nodigt belangstellenden uit voor een inloopbijeenkomst op 16 maart over de wijziging van het bestemmingsplan die hiervoor nodig is.

 • Aanvullende afspraken provincie en gemeente over Railterminal Gelderland

  19 februari 2020

  De bestuurders van provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe hebben gezamenlijk geconstateerd dat de overeenkomst die is opgesteld voor de ontwikkeling van de Railterminal Gelderland (RTG), niet meer past bij de huidige werkelijkheid. Daarom maken zij een aantal aanvullende afspraken. De colleges van Overbetuwe en de provincie hebben dit op 18 februari 2020 besloten.

 • Voorstel coördinatiebesluit

  19 februari 2020

  Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland leggen een zogenaamd coördinatiebesluit voor aan Provinciale Staten. Het coördinatiebesluit regelt dat verschillende besluiten en vergunningen tegelijk dezelfde procedure doorlopen.

 • Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): wat dient u in?

  06 februari 2020

  Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Hoe ziet de zienswijze eruit die u kunt indienen?

 • Gesprekken over aanvulling op overeenkomst over Knoop38

  15 januari 2020

  De gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland praten over een aanvulling op de overeenkomst over Knoop38. De overeenkomst uit 2018 sluit niet meer aan op de huidige situatie.

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage tot en met 19 februari 2020

  09 januari 2020

  In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de m.e.r.- procedure Railterminal Gelderland hebben vastgesteld.

 • Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER vastgesteld

  18 december 2019

  Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de m.e.r.- procedure Railterminal Gelderland vastgesteld. De NRD is de eerste stap op weg naar het MilieuEffectRapport (MER). De NRD beschrijft wat er waarom wordt onderzocht voor de Railterminal Gelderland en hoe. Zo beschrijft de NRD het doel van de Railterminal en de alternatieven die in het milieueffectrapport met elkaar worden vergeleken. De alternatieven die eerder in de milieueffectenstudie uit 2017 zijn onderzocht, staan hier opnieuw centraal. Iedereen kan in de periode van 9 januari tot en met 19 februari reageren op de NRD.

 • Marktconsultatie van start

  10 december 2019

  Op 3 december 2019 organiseerde de Provincie Gelderland voor geïnteresseerde marktpartijen een informatiebijeenkomst over de Railterminal Gelderland. Tijdens deze bijeenkomst gaf de provincie een toelichting op het ontwerp-inpassingsplan, op de technische aspecten van de ontsluiting op de Betuweroute en op de voorgenomen uitgifte en de vragen in de marktconsultatie.

 • Afspraken Rijk en regio over Afslag 38

  10 december 2019

  Jaarlijks maken Rijk en provincies afspraken over langjarige investeringen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden via weg, water en spoor. Het jaarlijks overleg voor Oost-Nederland vond donderdag 21 november 2019 plaats. Voor Gelderland stonden er grote projecten op de agenda die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en het leefklimaat in onze regio, zoals Afslag 38 aan de A15.

 • Hoe ziet een m.e.r.-procedure eruit?

  10 december 2019

  Op 12 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland besloten een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen voor Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. Door het vervallen van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de provincie de effecten van deze stikstofneerslag beoordelen in een zogenaamde ‘passende beoordeling’. Een ‘passende beoordeling’ is het onderzoek dat de effecten van de stikstofneerslag in beeld brengt. Bij een passende beoordeling moet de provincie een m.e.r.-procedure doorlopen. Dit artikel legt uit wat dit voor het project RTG inhoudt.

 • Aanvraag voor tijdelijke wachtruimte DB Cargo Nederland

  26 november 2019

  DB Cargo Nederland, een onderdeel van Deutsche Bahn, en één van de goederenvervoerders die de Betuweroute gebruiken, heeft bij de gemeente Overbetuwe een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke wachtruimte voor zijn machinisten.

 • Start van milieueffectrapportage voor Railterminal Gelderland

  13 november 2019

  Op 12 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland besloten een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen voor Railterminal Gelderland (RTG). De RTG zorgt namelijk voor een geringe stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving.

 • Planschaderegeling Provincie Gelderland

  01 november 2019

  Zoals wij in juni jl. al meldden, hebben omwonenden die in de buurt van de Railterminal Gelderland wonen een brief gekregen van provincie Gelderland over mogelijke vergoeding van planschade. Daarin staat dat voor hen verder onderzocht wordt of zij voor een vergoeding van planschade in aanmerking komen.

 • Voortgang aankoopregeling gemeente Overbetuwe

  01 november 2019

  Tijdens de huis- en bedrijfsbezoeken om mogelijke planschade vast te stellen, worden de woningen ook getaxeerd voor de zogenaamde aankoopregeling van de gemeente Overbetuwe. Bewoners die in aanmerking komen voor de planschaderegeling van de provincie Gelderland, kunnen er namelijk voor kiezen hun woning aan de gemeente te verkopen.

 • Stand van zaken gebiedsmaatregelen november 2019

  01 november 2019

  De afgelopen maanden zijn medewerkers van de gemeente Overbetuwe aan de slag gegaan met de wensen en suggesties van bewoners en andere belangstellenden voor het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout.

 • Keuze voor openbaar aanbesteden Railterminal Gelderland

  12 september 2019

  Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland kiezen voor het starten van een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van Railterminal Gelderland (RTG).

 • Effecten doortrekken A15 op afslag 38 onderzocht

  12 september 2019

  Na een toezegging aan de raad heeft de gemeente Overbetuwe bureau Goudappel Coffeng gevraagd onderzoek te doen naar de effecten van de doortrekking van de A15 op het verkeer in Overbetuwe.

 • Uitspraak Raad van State over stikstof

  12 september 2019

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat de overheid een strenger stikstofbeleid moet voeren om de natuur beter te beschermen. Door deze uitspraken zijn veel (bouw)projecten in het hele land stil komen te liggen.

 • Behandeling zienswijzen

  12 september 2019

  Op dit moment is Provincie Gelderland bezig met de beantwoording van de zienswijzen op het Inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland.

 • Even voor voorstellen: nieuwe omgevingsmanager, gedeputeerde en wethouder

  12 september 2019

  De nieuwe gedeputeerde van Provincie Gelderland Christianne van der Wal, de nieuwe wethouder van de gemeente Overbetuwe Brigitte Faber-De Lange en onze nieuwe omgevingsmanager Jurgen Hell stellen zich voor.

 • Beantwoording zienswijzen

  11 juli 2019

  Zoals eerder is gemeld, heeft Provincie Gelderland 126 zienswijzen (bezwaarschriften) ontvangen van 35 verschillende belanghebbenden. De bezwaren gaan over het voorlopig inpassingsplan van de Railterminal Gelderland. Hierin staat wat de plannen zijn voor de railterminal.

 • Voorzienbaarheidsdatum planschade Railterminal Gelderland

  05 april 2022

  Eerder berichtten we over de bovenwettelijke planschaderegeling van de provincie.

 • Sloop pand Reethsestraat

  11 juli 2019

  Op het terrein aan de Reethsestraat 1 in Elst gaat Provincie Gelderland starten met de sloop van de gebouwen.

 • Planschaderegeling van de provincie

  20 juni 2019

  De provincie heeft een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om te adviseren over de voorzienbaarheidsdatum van de ontwikkeling van een railterminal en om te bepalen wie eventueel voor een tegemoetkoming in de planschade in aanmerking komen.

 • Grondonderzoek op toekomstig terrein Railterminal Gelderland

  08 augustus 2019

  In week 24 en 25 wordt voorbereidend grondonderzoek gedaan op het toekomstige terrein van de Railterminal Gelderland.

 • Gebiedsmaatregelen

  20 juni 2019

  In mei zijn er drie avonden geweest waarbij gemeente en betrokkenen samen hebben gewerkt aan de gewenste gebiedsmaatregelen.

 • Inpassingsplan Railterminal Gelderland

  20 juni 2019

  Op dit moment is de provincie een inpassingsplan aan het maken, dit is een provinciaal bestemmingsplan.

 • Concept-aankoopregeling woningen

  27 januari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe heeft de hoofdlijnen van een concept-aankoopregeling vastgesteld voor mensen die in het gebied rond de toekomstige railterminal wonen, en die volgens de wettelijke regels aantoonbaar schade van deze ontwikkeling ondervinden.

 • Stukken inloopavonden 2 en 3 april 2019

  18 april 2019

  Op 2 en 3 april jongstleden waren er twee inloopavonden waar belangstellenden informatie kregen over het ontwerp-inpassingsplan.

 • Herinnering: ontwerp-inpassingsplan ter inzage tot en met 2 mei

  18 april 2019

  Provincie Gelderland heeft een ontwerp-inpassingsplan gemaakt voor Railterminal Gelderland. Een inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan. Hier (www.gelderland.nl/rtg) kunt u het ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Iedereen kan van 21 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 reageren op het ontwerp-inpassingsplan.

 • Direct op de hoogte van ontwikkelingen in uw omgeving via Overheid.nl

  19 april 2022

  Wilt u direct op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij u in de omgeving? Meld u dan aan voor de attenderingsservice van Overheid.nl.

 • Omgevingsvergunning voor twee zonneparken Overbetuwe

  05 april 2019

  De twee zonneparken die gepland zijn langs de A15 in Overbetuwe, zijn weer een stap dichterbij. De gemeente heeft inmiddels voor beide parken een omgevingsvergunning afgegeven.

 • Nieuwe ontwikkelingen rondom landschapspark De Danenberg

  02 april 2019

  De gemeente Overbetuwe wil het middengebied van het beoogde Landschapspark de Danenberg aankopen. Daarnaast komt er een apart bestemmingsplan voor de twee andere delen van het landschapspark. Op deze manier hopen burgemeester en wethouders weer vooruitgang te brengen in de ontwikkeling van het landschapspark.

 • Voortgang provinciale planschaderegeling en gemeentelijke aankoopregeling

  14 maart 2019

  Zoals eerder bericht, bereidt de provincie een bijzondere planschadeafhandeling voor, die iets afwijkt van de wettelijke regeling.

 • 2 en 3 april: inloopavonden inpassingsplan RTG

  14 maart 2019

  Op 2 en 3 april aanstaande houdt de provincie inloopavonden om bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden een goed beeld te geven van de inhoud van het ontwerp-inpassingsplan en de veranderingen ten opzichte van het voorontwerp van november 2018.

 • Voorbereidende grondonderzoeken in mei en juni

  14 maart 2019

  In de maanden mei en juni zal de provincie in het plangebied van de Railterminal Gelderland bodemonderzoeken uitvoeren.

 • Ontwerp-besluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage

  14 maart 2019

  In de periode van 21 maart tot en met 2 mei 2019 leggen Gedeputeerde Staten hun ontwerp-besluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage.

 • Ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland ter inzage

  14 maart 2019

  Van 21 maart tot en met 2 mei 2019 ligt het ontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) ter inzage. Op www.ruimtelijkeplannen.nl, in het provinciehuis of bij de gemeente Overbetuwe kan iedereen het ontwerp bekijken en vervolgens zijn of haar reactie (zienswijze) geven.

 • Projectafwijkingsbesluit en omgevingsvergunning Zonnepark Overbetuwe ter inzage

  01 maart 2019

  De plannen voor Zonnepark Overbetuwe, tussen de A15 en Betuweroute, direct ten westen van Knooppunt Valburg en tussen dit knooppunt en knooppunt Ressen, zijn een stap verder.

 • Ontwerp-inpassingsplan Railterminal half maart gepubliceerd

  01 maart 2019

  Naar verwachting wordt het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland op 12 maart aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland voorgelegd en in de week daarna officieel gepubliceerd.

 • Eerste deelsessies over gebiedsmaatregelen: gevarieerde gesprekken

  01 maart 2019

  Op 12, 13 en 14 februari vonden de eerste deelsessies plaats over gebiedsmaatregelen voor het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout.

 • Denkt u mee over het gebied rond Knoop38?

  19 december 2018

  = De aanmeldtermijn voor dit traject is inmiddels verstreken =
  Denkt u mee over maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout?

 • Informatieavond gebiedsmaatregelen Knoop38

  30 november 2018

  De gemeente Overbetuwe houdt op 17 december een informatieavond over maatregelen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied tussen Valburg, Elst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Deze zogenoemde gebiedsmaatregelen dragen bij aan een robuuste landschappelijke inpassing van de Railterminal Gelderland (RTG) zoals beoogd door de provincie Gelderland.

 • Voorontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland openbaar

  28 november 2018

  Het voorontwerp-inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland is op 27 november openbaar gemaakt.

 • Raadsinformatiememo Overbetuwe over stand van zaken Knoop38

  16 november 2018

  Het college van Overbetuwe heeft een informatiememo gestuurd aan de gemeenteraad.

 • Informatieavonden Provincie Gelderland over Inpassingsplan Railterminal Gelderland

  10 september 2021

  De provincie Gelderland nodigt u uit voor een inloopavond over het voorontwerp-inpassingplan Railterminal
  Gelderland (RTG).

 • Nieuwsbrief Knoop 38 september 2018

  Update Knoop 38, september 2018

 • Onderzoek naar ontwikkeling zonnepark tussen A15 en Betuweroute

  08 augustus 2019

  De komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke ontwikkeling van een zonnepark in de zone tussen de A15 en de Betuweroute, van knooppunt Valburg tot en met knooppunt Ressen.

 • Voorlopig ontwerp groenzone en ontsluitingsweg met kruising

  27 juni 2018

  De provincie Gelderland is bezig een voorlopig ontwerp (VO) te maken voor de groenzone met grondwal bij de Railterminal Gelderland (RTG) en de bijbehorende ontsluitingsweg, inclusief de kruising met de Rijksweg-Zuid.

 • Provincie Gelderland legt stukken over Railterminal ter inzage

  04 mei 2018

  Vanaf 3 mei legt de Provincie Gelderland in het gemeentehuis van Overbetuwe en bij de gemeente Nijmegen een aantal documenten over de Railterminal Gelderland ter inzage.