Hieronder vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over het plan voor 130 flexwoningen in Elst-Zuid. Deze pagina verandert telkens. Zodra wij nieuwe vragen krijgen of we antwoorden kunnen aanvullen, zetten we die erbij. Heeft u vragen over de flexwoningen en staat het antwoord niet in de tekst hieronder? Mail uw vraag dan aan ons via flexwonen@overbetuwe.nl. Of gebruik het reactieformulier(externe link).

De flexwoning

Wat is een flexwoning?

Bij flexwonen denken mensen nog steeds vaak aan containers, maar dat beeld klopt niet. Flexwoningen voldoen tegenwoordig vaak aan dezelfde wettelijke eisen als ‘gewone’ nieuwbouwwoningen. Aan de buitenkant én aan de binnenkant kun je niet zien dat het om flexwoningen gaat. Het enige verschil met andere woningen is dat flexwoningen verplaatsbaar zijn.

Wat voor soort flexwoningen komen er in de Vinkenhof?

Ook de flexwoningen op de Vinkenhof hebben dezelfde kwaliteit als ‘gewone’ woningen. Op de Vinkenhof bouwen we vooral voor kleine huishoudens van 1 tot 4 personen. Het worden zelfstandige woningen met 1 of 2 slaapkamers.

We weten nog niet of het appartementen of rijtjeshuizen worden.

Hoelang blijven deze flexwoningen staan? En waarom zo lang?

Als het plan doorgaat, blijven de flexwoningen minstens 15 jaar staan. We onderzoeken tijdens die 15 jaar of de woningen kunnen blijven staan of dat we ze dan verplaatsen. De periode van minstens 15 jaar is nodig om het plan financieel haalbaar te maken.

Wat gebeurt er na 15 jaar met de flexwoningen?

Na 15 jaar zijn er 2 mogelijkheden:

 • De woningen blijven staan op de Vinkenhof, of
 • De woningen worden verplaatst naar een andere plek.

Wat wordt de huurprijs?

Van de 130 woningen wordt minimaal de helft sociale huur. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een bruto jaarinkomen tot ongeveer €48.000,-. De huurprijs is maximaal €808,-. De rest wordt middenhuur, met een huurprijs van €808,- tot €1026,-.

Wie gaat de woningen verhuren?

Woningcorporatie Vivare gaat de sociale huurwoningen verhuren. Het is nog niet bekend wie de woningen in de middenhuur gaat verhuren.

Hoe komt de nieuwe buurt eruit te zien?

We moeten nog bepalen hoe de nieuwe buurt met de flexwoningen eruit komt te zien. We doen dit in overleg met omwonenden en zullen hun vragen om ons hierover te adviseren. Hiermee beginnen we dit najaar, zodra de locatie vaststaat en we al meer duidelijkheid hebben of het plan haalbaar is.

De nieuwe bewoners

Voor wie bouwen jullie de flexwoningen?

Voor dezelfde doelgroepen als bij ‘gewone’ woningen in sociale huur en middenhuur. Net zoals bij ieder ander project, kijken we vanuit leefbaarheid naar een evenwichtige mix van:

 • Starters
 • (Oud-)studenten
 • Andere woningzoekenden die acuut een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld: senioren, gescheiden alleenstaanden of ouders, mantelzorgers, slachtoffers huiselijk geweld
 • Statushouders. (Dit zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning)

Hoe kan ik me inschrijven voor een flexwoning?

Via www.entree.nu(externe link) of via een van de hierbij aangesloten woningcorporaties kunt u zich inschrijven als woningzoeker voor een sociale huurwoning. U kunt via de website www.vivare.nl(externe link) een inschrijfformulier invullen. Voorwaarden: u bent 18 jaar of ouder en u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Het is nog niet bekend hoe we de woningen in de middenhuur gaan toewijzen.

Ik sta al ingeschreven bij Entree. Hoe kan ik mijn kansen op een huurwoning vergroten?

Een deel van de woningen wordt toegewezen via de gebruikelijke verhuurregels van Entree(externe link). Een deel wordt aangeboden via loting en een deel via meettijd(externe link). Een ander deel van de woningen wordt toegewezen aan specifieke doelgroepen. De regels hiervoor zijn te vinden in de Huisvestingsverordening van de gemeente Overbetuwe(externe link). Hoe groot de delen zijn, is nu nog niet bekend. Als het plan voor de Vinkenhof doorgaat, gelden hiervoor trouwens de afspraken uit de Huisvestigingsverordening 2024. Deze moeten we nog maken.

Hoe zorgt Vivare ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt om aan een woning te komen?

De manier van toewijzen zoals we die toelichten bij de vorige vraag, zorgt voor een evenwichtige mix van doelgroepen.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat betekent dat zij van het Rijk toestemming hebben om in Nederland te blijven wonen. Statushouders zijn net als spoedzoekers gezinnen met 1 of 2 ouders, of alleenstaande jongeren of volwassenen. Statushouders zijn ‘de nieuwe Nederlanders’.

Hoe zorgen jullie dat de nieuwe bewoners goed in de buurt integreren?

Leefbaarheid is een belangrijk thema waar zowel de gemeente als Vivare structureel aandacht aan besteden. Integratie van nieuwe bewoners in de buurt is daar een onderdeel van.

Komen senioren ook in aanmerking voor deze flexwoningen?

Senioren kunnen ook reageren op het aanbod. Het is nog niet bekend of er ook levensloopgeschikte woningen in het plan komen.

Hebben inwoners uit Overbetuwe voorrang?

Eind dit jaar stelt de gemeenteraad de nieuwe regels voor toewijzing van sociale huurwoningen vast via de Huisvestingsverordening. We verwachten dat we dan voor nieuwbouwwoningen meer mogelijkheden krijgen om toe te wijzen aan inwoners uit Overbetuwe. Het is nog niet bekend of en in welke mate de woningcorporatie van die mogelijkheden gebruik gaat maken.

Wat gebeurt er na 15 jaar met de huurders?

Als de woning wordt verplaatst, beëindigen we het huurcontract. Dit laat Vivare vooraf duidelijk aan de bewoners weten.

Het waarom

Waarom wil Overbetuwe flexwoningen bouwen?

Net als in de rest van Nederland is er ook in Overbetuwe een groot tekort aan betaalbare woningen. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning en wachten bovendien al heel lang. Flexwoningen kunnen we wel 2 tot 5 jaar sneller bouwen dan vaste woningen. De gemeenteraad van Overbetuwe heeft het college van burgemeester en wethouders daarom opdracht gegeven om op zoek te gaan naar locaties voor flexwoningen.

Waarom kunnen we flexwoningen sneller bouwen dan vaste woningen?

Flexwoningen kunnen we jaren sneller bouwen dan vaste woningen. Dat heeft 2 redenen:

 • De procedures voor de bouw van flexwoningen zijn korter en eenvoudiger dan bij vaste woningen. Zo is er geen verandering in het bestemmingsplan nodig. Dat scheelt veel tijd. Wel moet een vergunningprocedure doorlopen worden.
 • De bouwtijd voor flexwoningen is korter. Flexwoningen worden in een fabriek gebouwd en op de locatie in elkaar gezet. Dat levert niet alleen tijdwinst op. Het is ook duurzamer, omdat we op de bouwplaats minder stikstof uitstoten.   

Waarom in de Vinkenhof?

We hebben afgelopen jaar 16 locaties onderzocht(externe link). Burgemeester en wethouders vinden deze locatie in de Vinkenhof het meest geschikt en kansrijk om verder te verkennen. Dat heeft verschillende redenen:

 • De grond is van de gemeente. Daarom kunnen we hier sneller bouwen dan op andere plekken.
 • Voorzieningen zijn redelijk dichtbij en makkelijk te bereiken. Denk aan winkels, scholen, sportvelden, een huisarts of openbaar vervoer.
 • De grond is voor minstens 15 jaar beschikbaar.
 • We verwachten dat we het perceel redelijk makkelijk bereikbaar kunnen maken.
 • Voor zover we nu weten, is er vanuit de omgeving relatief weinig hinder te verwachten, bijvoorbeeld vanwege milieu.

De gemeenteraad maakt op 12 september de locatiekeuze.

Waarom steunt Vivare deze locatie?

De bouw van nieuwbouwwoningen in Elst stagneert al een paar jaar. Elke kans op nieuwbouw moeten we met beide handen aangrijpen.

Waarom verdelen jullie de flexwoningen niet over meerdere locaties?

Burgemeester en wethouders vinden dat de Vinkenhof de beste mogelijkheden geeft om snel een groot aantal van ruim 100 woningen te kunnen bouwen. De woningen verdelen over meerdere, kleinere locaties is een stuk duurder en kost veel meer tijd. De komende jaren willen we in snel tempo op meer plaatsen flexwoningen laten bouwen.

Waarom zet Vivare niet in op ‘gewone’ woningbouw?

We benadrukken dat we flexwoningen niet in plaats van ‘gewone’ woningen bouwen, maar als een aanvulling daarop. Voor veel doelgroepen betekent een flexwoning niet een alternatief voor een ‘gewone’ woning, maar een alternatief voor geen woning.

Vivare en gemeente blijven dus ook zeker hard werken aan het realiseren van andere woningen dan flexwoningen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouwplannen De Pas en Lingezicht in Elst(externe link), waar Vivare bij betrokken is.

Het verkeer en de buurt

Hoe willen jullie de locatie bereikbaar maken?

Dat moeten we nog verder onderzoeken. Het hangt er ook van af waar precies de flexwoningen op het perceel komen te liggen.

Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid in de omgeving?

Dit is een van de punten die we nog verder gaan onderzoeken.

Wat gebeurt er met de tijdelijke woningen aan de Vosbergen?

De tijdelijke vergunning loopt in 2028 af. Maar als de technische staat nog goed is, is het zonde om ze af te breken in tijden van woningnood. We nemen ze daarom mee in de planvorming, waarbij verschillende mogelijkheden onderzocht worden.

Het vervolg

Hoe gaat het verder na de informatiebijeenkomst?

Het vervolg bestaat in ieder geval uit de volgende stappen:

 • Beslissing gemeenteraad
  • Op 29 augustus is er een politieke voorronde van de gemeenteraad over onder meer dit onderwerp. De raadsfracties gaan dan in discussie over de Vinkenhof als voorkeurslocatie voor flexwoningen. De gemeenteraad neemt dan nog geen beslissing. Dat doen ze op 12 september.
 • Onderzoeken
  • Als de raad akkoord is met de locatie, onderzoeken we verder of het plan haalbaar is.
 • In gesprek met de omgeving
  • Na de zomer gaan we in gesprek met de buurtbewoners om hun ideeën en wensen op te halen voor de inrichting van de locatie. We wegen die adviezen mee in onze keuzes.
 • Besluit gemeenteraad
  • De uitkomsten daarvan leggen we voor aan de gemeenteraad. Die besluit of er geld komt om de flexwoningen te bouwen. We verwachten dat de raad hierover dit najaar beslist.

Welke onderzoeken moeten jullie nog doen?

Wij moeten nog allerlei zaken onderzoeken, zoals:

 • Of er genoeg capaciteit op het stroomnet is voor de aanleg van de flexwoningen. Uit een eerste verkenning van Liander blijkt dat de huidige netcapaciteit onvoldoende is om de geplande 130 flexwoningen op korte termijn aan te sluiten op de lokale stroomnet. Liander geeft aan meer tijd nodig te hebben om verder onderzoek te doen naar de gevolgen en eventuele alternatieven. Afgesproken is dat Liander vóór de politieke avond van 29 augustus meer inzicht geeft.
 • Of we op het perceel voldoen aan alle milieu-eisen. Zijn er bijvoorbeeld problemen te verwachten op het gebied van geur, bodem, verkeer, geluid, archeologie en stikstof? 
 • Wat het project gaat kosten en wie dat gaat betalen. 

Is het zeker dat het plan doorgaat?

Nee, dat is nog niet zeker. Eerst moet de gemeenteraad op 12 september akkoord gaan met de voorkeurslocatie Vinkenhof. Ook zijn er nog een hoop onderzoeken nodig om te kijken of het plan haalbaar is. De uitkomsten daarvan leggen we voor aan de gemeenteraad. Die beslist naar verwachting dit najaar of er geld komt om de flexwoningen te bouwen. Dan staat vast dat het plan doorgaat.

Hoe kunt u meepraten en meedenken over het plan?

We willen graag weten wat u van het plan vindt en ook uw vragen beantwoorden.

Daarom organiseerden we op 13 juli een informatiebijeenkomst. Kon u daar niet bij zijn? Of kon u niet al uw vragen kwijt? Gebruik dan het reactieformulier(externe link). Uw mening kunt u ook op andere manieren laten horen:

 • U kunt contact opnemen met raadsleden om hun te laten weten wat u van het plan vindt.
 • U kunt inspreken bij de politieke voorronde van de gemeenteraad op 29 augustus. Let er wel op dat u zich vóór 28 augustus, 12:00 uur aanmeldt. Dit kan nu al door een mail te sturen naar griffie@overbetuwe.nl. Of te bellen met de griffie via ons algemene telefoonnummer 14 0481.

Heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatie? Dan nodigen we omwonenden uit om mee te denken over zaken als bijvoorbeeld het uiterlijk van de woningen of de inrichting van het terrein. Houd er rekening mee dat u niet over alles zult kunnen meepraten.

Maken we later bekend dat we een omgevingsvergunning willen verlenen? Dan kunt u bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning en daarna ook in beroep gaan.

Hoe kunt u het laatste nieuws over het plan volgen?

Het nieuws over het plan voor flexwoningen in de Vinkenhof kunt u op de volgende manieren volgen:

Kunt u nu al bezwaar maken?

U kunt nu nog geen bezwaar maken tegen het plan. U kunt wel uw vragen en/of opmerkingen insturen via ons online reactieformulier(externe link). Pas als de omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u bezwaar maken. We maken dat bekend op onze gemeentepagina, of via onze digitale nieuwsbrief(externe link) als u zich daarvoor heeft aangemeld.

Hoe kunt u vragen stellen?

Uw vragen kunt u op 2 manieren stellen:

Kunt u een vergoeding eisen vanwege waardevermindering van uw koophuis?

Dat kan pas als de omgevingsvergunning definitief is. Vindt u dan dat uw huis in waarde is verminderd vanwege de bouw van de flexwoningen? Dan kunt u bij de gemeente binnen 5 jaar een onderbouwd verzoek doen voor zogeheten planschade.