De openbare ruimte van een gemeente: dat zijn alle wegen, het groen, het straatmeubilair, de bruggen, viaducten en tunnels en het water die voor iedereen toegankelijk zijn. We vinden het belangrijk dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet, zodat alle inwoners zich prettig en veilig voelen.

Vaststelling van het kwaliteitsplan

Inwoners, dorpsraden en ondernemers hebben meegedacht bij het maken van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 23 februari 2021 IKP OR vastgesteld. Hiermee is voor zowel het bestuur, de organisatie en de inwoners de kwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk. In het plan staat wat u mag verwachten van de openbare ruimte, waar wij controle op uitoefenen en op sturen.

Wat houdt het plan in?

Het IKP OR(externe link) onderscheidt zeven soorten ‘functiegebieden': dorpscentra, woongebieden, buitengebied, bedrijventerreinen, groot groengebieden, de hoofdstructuur en OV-knooppunten. Voor elk gebied zijn er andere wensen en vereisten. Daarom staat in het kwaliteitsplan voor elk functiegebied de manier van inrichting en het beheer beschreven.
In het kwaliteitsplan staan ook de ambities van de gemeente, op het gebied van: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Duurzaam en Circulair, Biodiversiteit en Veilig. Daarvoor zijn inspiratievoorbeelden opgenomen in het plan, zoals opvang van regenwater, het afbouwen van hittestress en kruidenrijke en bloemrijke bermen.
Ook gaat het plan in op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteit wordt bepaald door per functiegebied de beeldkwaliteit te benoemen voor het onderhoud. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in niveau A, B, C of ‘BIO+’.

Vervolg

In 2023 evalueren we het IKP OR. Daarbij maken we de stand van zaken inzichtelijk en geven we de mogelijkheden aan voor bijsturing voor de actualisatie van het IKP OR.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.