Onderzoek Elsterveld

visiebeeld Elsterveld

Ten zuiden van Vosbergen en De Zuiling ligt Elsterveld. De gemeente wil dit gebied beter gaan gebruiken, ook voor de bestaande omliggende buurten. Dit kan door hier een landschappelijke overgangszone tussen dorp en buitengebied te creëren. Om op deze plek (aan de zuidwestzijde van Elst) een kwalitatieve overgangszone te maken, is eerst ontwerpend onderzoek verricht.
 

Uit het ontwerpend onderzoek bleken mogelijkheden voor een nieuwe landschapsstructuur die we inzichtelijk maakten in een visiebeeld. In de 2e onderzoeksfase onderzochten we de mogelijkheden voor het creëren van een landschappelijke overgangszone tussen dorp Elst en buitengebied; we vroegen bewoners van de omliggende buurten naar verwachtingen die ze hadden over mogelijke invulling van Elsterveld en welke functies hierbij pasten. De landschapsstructuur (verbeeld in het visiebeeld) bevatte beperkt collectief ecologisch wonen en als maatschappelijke functie ook een relatief klein crematorium. Tijdens en na de informatieavond op 25 maart 2015 met betrokken bewoners ontvingen we ideeën en suggesties voor Elsterveld. De afgelopen maanden hebben we deze input geanalyseerd.

Conclusies onderzoek: Geen maatschappelijke functie, niet meer woningen

Een maatschappelijke functie was een voorwaarde voor de realisatie van het project Elsterveld.
Er is echter geen (draagkracht voor een) functie gevonden die past binnen de landschappelijke overgangszone en die niet al binnen de bestaande kern of bestaande projecten gerealiseerd kan worden. Daarmee lijkt een nieuwe maatschappelijke functie nu niet kansrijk. Ook het bouwen van meer woningen, bij het wegvallen van deze maatschappelijke functie, sluit momenteel niet aan bij de huidige behoefte en de (bestemmings)plannen voor de omgeving. Bovendien zou dan het beoogde landschappelijke karakter (met veel openbaar toegankelijk groen) in het geding komen.

Stoppen onderzoek; mogelijkheden voor de toekomst open

Elsterveld is in verschillende visies en beleidsdocumenten aangewezen voor ontwikkeling van nieuwe ‘gebouwde’ functies. De keuze voor ontwikkeling hoeft echter niet de komende tijd gemaakt te worden. Daarom stoppen we nu het onderzoek en gaan we niet door met een 3e fase. Wanneer er voor de invulling van Elsterveld in de toekomst weer ideeën komen, informeren wij u daar uiteraard tijdig over en gaan dan graag het gesprek aan. 

Achtergrond

In de folder van Elsterveld (maart 2015) leest u, naast de ambitie en het visiebeeld, meer over Elsterveld aan de hand van beeldverhalen.
Het document 'Onderzoek Elsterveld (3 maart 2015)' bevat de aanleiding en schetst de opgave zoals die volgt uit het onderzoek. Inclusief de wijze waarop deze opgave tot stand kwam; hier kunt u meer informatie vinden over het onderzoek (pdf, 204 Kb).

Contact

Zie onze contactgegevens.

 

visiebeeld ElsterveldLogo Elsterveld