Historie van het Groenbeheer

De gemeente Overbetuwe is van oudsher een echte plattelandsgemeente, gelegen in het rivierengebied. De tuinen en erven werden goed onderhouden en in het weekend werd door bewoners de stoep geveegd, het gras gemaaid en het grind geharkt.De buitenruimte werd hoofdzakelijk onderhouden door de vele medewerkers van de buitendienst van de gemeente. De buitenruimte zag er net zo uit als de tuinen en de erven van weleer, schone borders, weinig zwerfvuil, strak gemaaide gazons en gesneden graskanten. Men voerde alle werkzaamheden uit van aanleg tot onderhoud. Dit onderhoud gebeurde in frequenties. Iedere maandag kwam bijvoorbeeld de veegwagen door de straat en op dinsdag werd het gras gemaaid. Het werk werd tot in detail uitgevoerd. Zelfs een overhangende tak van een particuliere boom werd gesnoeid.

Het hedendaagse beheer

De tijden zijn veranderd. Bij de buitendienst werken tegenwoordig minder medewerkers. Ook is de wetgeving op allerlei gebied aangescherpt. De wetgeving rondom gif is gericht op het verminderen van het gebruik van gif. Daardoor wordt er tegenwoordig aanzienlijk minder gif verbruikt. Ook de wetgeving rondom het gebruik van gespecialiseerde machines is veranderd waardoor er meer kennis en certificering nodig is. Bulkwerkzaamheden maken gebruik van deze gespecialiseerde machines, dit geldt bijvoorbeeld voor het knippen van hagen en onkruidbestrijding. Aannemers zijn beter in staat om deze machines en werknemers efficiënt in te zetten waardoor ze goedkoper kunnen werken dan de buitendienst. De gemeente heeft daarom de keuze gemaakt om de bulkwerkzaamheden door aannemers te laten uitvoeren.

Het gebruik van de buitenruimte

Het gebruik van de buitenruimte is veranderd. Vroeger was de buitenruimte hoofdzakelijk gericht op kijk –en siergroen. Tegenwoordig is deze steeds meer gericht op ontmoeten, gebruiksgroen. Doordat de buitenruimte intensiever gebruikt wordt is er ook meer kans op slijtage en vervuiling. Al deze veranderingen zie je terug in de openbare ruimte. Het beheer is gericht op een functioneel, schoon, heel en veilige openbare ruimte.

Bestekken

Om het beheer zo goed mogelijk uit te laten voeren worden de meeste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door middel  van een bestek. Een bestek is een contract van de gemeente met de groenaannemer. In het bestek staat beschreven wat de aannemer moet doen en de kwaliteitseisen. Deze bestekken worden aanbesteed. Dit is een gunning waarbij de kwaliteit en de prijs wordt gemeten tussen de geïnteresseerde bedrijven. Het bedrijf met de beste prijs/kwaliteitverhouding krijgt het werk gegund. Hierdoor zijn er verschillende aannemers aan het werk in de gemeente. Sommigen zijn nieuw en sommigen zijn oude bekenden. In de opstartfase kan dit zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Een aannemer moet zijn weg vinden in de gemeente. Ook kan het zijn dat door extreme weersomstandigheden bepaalde werkzaamheden niet of later uitgevoerd worden. Gemeente en aannemer proberen dit samen zo goed mogelijk te laten verlopen en altijd streven naar het afgesproken kwaliteitsniveau. Als een aannemer zijn afspraken niet nakomt wordt een boete gegeven.

Het onderhoudsniveau

De veranderingen hebben ook effect op het onderhoudsniveau. Zoals gezegd werd vroeger het onderhoud frequent uitgevoerd. Tegenwoordig werkt men ook volgens een beeldkwaliteit, beschreven in een beeldbestek. Het beeldkwaliteitsniveau is door de raad vastgesteld. De niveau’s A t/m D. A is het hoogste niveau en D het laagste. Gemeente Overbetuwe werkt met de niveau’s A en B.  De beeldkwaliteit van het openbare groen moet het gehele jaar voldoen. De aannemer mag zelf bepalen wanneer en hoe vaak hij welke werkzaamheden uitvoert om aan de gewenste kwaliteit te voldoen. Hieronder zijn de verschillende beeldkwaliteitsniveaus voor grof zwerfvuil op gazon afgebeeld met de daarbij behorende beschrijving. Zo mag er bijvoorbeeld bij niveau A, 3 stuks grof zwerfvuil liggen op 100 m². Als er dus 2 blikjes liggen kan het zijn dat de aannemer ze laat liggen en niets doet omdat hij aan het gewenste beeld voldoet. In de praktijk zal hij het vuil zeer waarschijnlijk wel opruimen omdat hij het anders een dag later toch moet doen als er meer zwerfvuil is neer gegooid. Zo gebruikt de gemeente Overbetuwe ook beeldmeetlatten voor o.a. gazon maaien, het onkruidvrij houden van heesters en rozen vakken en voor het vegen van straten.

Uw rol

U, als inwoner van de gemeente Overbetuwe, heeft ook een rol in het schoon en netjes houden van de openbare ruimte. In de eerste plaats natuurlijk door zwerfvuil te voorkomen. Daarnaast heeft u een belangrijke signaalfunctie. Is er naar uw mening sprake van achterstallig onderhoud? Geef dit dan aan ons door. Wij zullen, indien uw melding terecht is, de aannemer opdracht geven om het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk weg te werken.

Het groenbeheer in de toekomst

Door bezuinigingen staan we voor de uitdaging om de buitenruimte, uw leefomgeving, met minder budget te beheren. We zullen niet kunnen voorkomen dat er versoberd moet worden. We rekenen ook op uw inbreng hoe we op een creatieve wijze hieraan invulling kunnen geven. Een voorbeeld is dat bewoners zelf een parkje of speeltuin bijhouden en samen met de gemeente nadenken over de mogelijkheden m.b.t. de inrichting.