Rampenplan

Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval. Alle taken en verantwoordelijkheden van het gemeentelijke personeel zijn vastgelegd in een rampenplan.

Rampenplan

Het college van B&W stelt het rampenplan eens in de vier jaar vast. Op 11 augustus 2009 heeft het college van B&W het huidige rampenplan vastgesteld.