Geluidbeleid

Geluid heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Geluidsoverlast kan gezondheidsproblemen veroorzaken. De hoeveelheid snelwegen, spoorwegen en andere infrastructuur is in onze gemeente groot. De relatie tussen verkeer en wonen is dan ook een belangrijk aandachtsveld in het gemeentelijk geluidsbeleid.

De gemeente werkt aan de bestaande geluidsproblemen door op drukke wegen in woongebieden ‘stille wegdekken’ toe te passen en de gevels van woningen aan te passen, waarvan het geluid binnen de woning erg hoog is.

De volgende nota’s hebben betrekking op geluidthema’s die voor de gemeente Overbetuwe relevant zijn:

  1. Algemene nota geluidbeleid (beleidsuitgangspunten en beleidsscenario’s)
  2. Nota hogere grenswaarde (bevat criteria die gemeente hanteert voor het verlenen van hogere waarden)
  3. Nota bedrijven en geluid (beleidskader voor de vergunningverlening en handhaving)
  4. Nota bouwlawaai (richt zich op het thema bouwlawaai)
  5. Nota evenementen en geluid (richt zich op het geluidsaspect bij evenementen)