Omgevingsvergunning

Klusser tekent zaagwerk uit op hout

Een omgevingsvergunning vraagt u aan als het gaat om bouwen, wonen, monumenten, gebruik van panden en gronden, natuur en milieu. Bijvoorbeeld als u bij of aan uw woning wil (ver)bouwen, een bedrijf wil starten, slopen, een nieuwe inrit wil maken of een voor als u een boom wil kappen. Voor dit soort activiteiten en voor nog ruim twintig andere, vraagt u een omgevingsvergunning aan.

Heb ik een vergunning nodig?

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen. Zo komt u er achter of u voor uw initiatief een vergunning moet aanvragen of dat het vergunningvrij is. In sommige gevallen hoeft u alleen een melding te doen.

Milieu

Sommige bedrijfsactiviteiten hebben een invloed op het milieu, bijvoorbeeld door geur- of geluidshinder, zoals bijvoorbeeld een fabriek of een discotheek. Afhankelijk van de zwaarte van deze overlast is uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit nagaan via www.aimonline.nl. Misschien moet u maatregelen treffen om de overlast te beperken.

Brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van een pand bent u in sommige gevallen meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit nagaan via www.omgevingsloket.nl. De brandweer zal beoordelen of het pand brandveilig gebruikt kan worden.

Slopen

Wanneer u bouwwerken wil slopen moet u mogelijk een sloopmelding of een omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer hierover op Slopen van gebouwen.

Afwijken bestemmingsplan

Sommige bouw- en gebruiksactiviteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Wanneer u een bouwplan indient dat in strijd is met het bestemmingsplan wordt uw aanvraag ook automatisch aangemerkt als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplam. U vindt de bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het is mogelijk zijn dat voor uw bouwplan of het beoogde gebruik geen omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen, maar enkel voor het afwijken van de bestemming. In dat geval vraagt u alleen de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ aan, ook wel ‘het afwijken van de bestemming’ genoemd. Meer informatie over het indienen van de aanvraag vindt u in de  toelichting op de aanvraag voor het afwijken van de bestemming.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om, met een omgevingsvergunning, af te wijken van bestemmingsplannen. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door in een bestemmingsplan zelf al regels op te nemen voor bepaalde afwijkingen. Daarnaast kan voor bepaalde plannen ook buiten het bestemmingsplan om medewerking worden verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. De mogelijkheden tot het afwijken buiten het bestemmingsplan om in de gemeente Overbetuwe vindt u in de ‘Beleidsregel planologische afwijkingen gemeente Overbetuwe 2017’.

Afspraak voor een adviesgesprek maken

Hebt u na de vergunningencheck vragen over het bestemmingsplan of wilt u weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van de Welstandsnota, dan is het mogelijk een adviesgesprek met een planologisch toetser of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan te vragen. Aan een adviesgesprek zijn kosten verbonden, namelijk € 76,00 voor het eerste uur, of een gedeelte van dit uur. Ieder extra half uur, of een deel van een extra half uur bedraagt € 38,00.

Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur telefonisch contact opnemen met het omgevingsloket. Telefoonnummer: 14 0481.

Eerst een conceptaanvraag indienen

Wij raden u aan om, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, eerst een conceptaanvraag in te dienen. U onderzoekt hiermee de haalbaarheid van uw plannen, bijvoorbeeld of een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is en of het plan voldoet aan de Welstandsnota. Door eerst een conceptaanvraag in te dienen weet u ook wat er nodig is om een omgevingsvergunning compleet en juist in te dienen. Dat scheelt u een hoop werk achteraf.

U kunt gebruik maken van het formulier conceptaanvraag Omgevingsvergunning. Op de achterzijde van het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de conceptaanvraag. Maar let op! Na een eventuele positieve uitkomst moet u nog wel een officiële vergunning aanvragen. Aan de conceptaanvraag zijn kosten verbonden. De leges voor de conceptaanvraag bedragen € 233,-.

Hoe vraag ik de omgevingsvergunning aan?

U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de gemeente Overbetuwe. Dit kan op papier of digitaal. Als u het digitaal wilt indienen, gaat u rechtstreeks naar het Omgevingsloket online. Uw papieren aanvraag stuurt u naar: gemeente Overbetuwe, Postbus 11, 6660 AB Elst, t.a.v het omgevingsloket, team Vergunningen en Handhaving.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Hebt u een omgevingsvergunning ingediend? In de folder 'Ingediend?' van de Rijksoverheid leest u wat er met uw aanvraag gebeurt en welke procedure doorlopen wordt.

Wanneer kan ik mijn vergunning gebruiken?

Hebt u uw omgevingsvergunning ontvangen? In de brochure 'Een omgevingsvergunning ontvangen' van de Rijksoverheid staat wanneer u uw vergunning kunt gebruiken (in werking treedt).

De voordelen van de Wabo

Door invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ruim 25 vergunningen, bijvoorbeeld een bouw-, sloop-, milieu, kap- en inritvergunning, vervangen door één omgevingsvergunning. Dat heeft voor u een veel voordelen.

Meer informatie

Contact met de gemeente

Voor vragen kunt u de gemeente Overbetuwe benaderen: team Vergunningen en Handhaving, gemeentehuis Elst, Dorpsstraat 67, maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur (telefoon 14 0481 of e-mail info@overbetuwe.nl).

 

Subnavigatie