Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

(voorheen welstandscommissie en monumentencommissie)

Agenda

De CRK toetst zowel bouw- als ruimtelijke plannen

De gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de omgeving er goed uitziet. Bouwwerken en gebouwen bepalen voor een groot deel de kwaliteit van die omgeving. Een gebouw moet in die omgeving passen. Zij wil ook haar burgers inspireren en stimuleren zorgvuldig om te gaan met verbouwingen aan hun eigendommen.

Hoe werkt de CRK?

De CRK is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij beoordeelt en adviseert alle aanvragen voor een omgevingsvergunning en plannen over het cultureel erfgoed in de gemeente.  De vergadering is openbaar.

De CRK bestaat overwegend uit deskundige mensen. Die komen tot een gezamenlijk oordeel. Dat oordeel wordt vastgelegd in een advies. Het advies gaat naar het college van burgemeester en wethouders. Het college beslist dan of een omgevingsvergunning wordt afgegeven of niet. Een positief advies van de CRK is een voorwaarde voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

Welstandsnota

Oude en nieuwe gebouwen vormen met elkaar het aanzien en daarmee de welstand van de gemeente. Daarom is er een Welstandsnota. Deze welstandsnota gaat over het duurzaam bevorderen van de kwaliteit van de bebouwing en omgeving in de gemeente Overbetuwe.
Een aantal ruimtelijke plannen is van invloed op welstandsbeleid, zoals bestemmingsplannen en beeldkwaliteitplannen. Voor sommige gebieden die nog in ontwikkeling zijn, is een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Voor deze gebieden geldt het beeldkwaliteitplan in plaats van de welstandsnota.
 

Monumenten

De CRK beoordeelt ook plannen die betrekking hebben op een monument.
Overbetuwe kent gemeentelijke- en rijksmonumenten. Dit kunnen objecten boven en onder de grond zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bepaald welke objecten in verband met de (inter)nationale waarde nu en voor de toekomst beschermd moeten worden.

Slopen en onderhoud van een monument

Voor het wijzigen/slopen van een rijks- of gemeentelijk monument heeft u altijd een vergunning nodig. Voor onderhoud- en restauratiewerkzaamheden bestaan er subsidieregelingen bij de gemeente of het rijk.

Jaarlijkse evaluatie

De gemeenteraad heeft de welstandsnota vastgesteld en evalueert het welstandsbeleid jaarlijks. Die evaluatie gebeurt op basis van het jaarverslag van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Mede op grond daarvan is tussentijdse aanpassing mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders voert het welstandsbeleid uit. Met de welstandsnota geeft de gemeente uitvoering aan de eisen die de Woningwet stelt aan het aanzien van het welstandstoezicht.
 

Vragen?

Voor informatie over vergunningen, subsidies, leningen voor restauratie en onderhoud van monumenten boven en onder de grond kunt u terecht bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoon 14 0481 of omgevingsloket@overbetuwe.nl.
U kunt ook van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur terecht op het gemeentehuis,  Dorpsstraat 67 te Elst.
Voor het plaatsen en het afvoeren van een object van de gemeentelijke monumentenlijst kunt u ook bij deze afdeling terecht.

 

 

Subnavigatie