Wonen en leven

Beleid en visies

Visie op Ruimte

Handhavingsbeleid ruimtelijke regelgeving

Beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008

Hét voorbeeld van ‘functieverandering’ is een agrariër die wil stoppen met zijn bedrijf. Na sloop van de stallen en schuren wil hij woningen bouwen. Ook bij niet-agrarische bedrijven kan er sprake zijn van functieverandering. Of en hoe ‘functieverandering’ toegepast kan worden, staat in de beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging in het buitengebied gemeente Overbetuwe 2008. De beleidsregel is van toepassing op bestaande, legaal gebouwde gebouwen in het buitengebied van Overbetuwe en waarbij het bestemmingsplan geen mogelijkheden biedt. Daarbij biedt de beleidsregel kaders voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven in het buitengebied.

De beleidsregel bestaat uit drie delen: Deel A: ‘Toelichting’, deel B ‘Regels’ en deel C ‘Gebiedstypenkaart’. Met de Regels en de Gebiedstypenkaart kan men snel de mogelijkheden van functieverandering bekijken.


Beleidsregel Beoordeling Inbreidingsverzoeken

 

Grondbeleid

Visie op grondbeleid 2018

Beleidsregel voor toepassing van artikel 3.23, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gemeente Overbetuwe 2009

Project omgevingsvergunning


 

Terug naar Beleid