Informatie voor ouders/verzorgers

Op deze pagina staat informatie voor ouders/verzorgers over leerplicht.

Vrijstelling

Als uw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, hoeft het niet naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs (vo). Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk:

  • vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar
  • vrijstelling tot inschrijving
  • vrijstelling van schoolbezoek

Vrijstelling kinderen van 5 jaar

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool alle schooldagen bezoeken. Maar is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. U heeft hiervoor geen toestemming nodig, maar u moet het wel melden bij de schooldirecteur of het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur). U kunt de vrijstelling eventueel uitbreiden met 5 extra uren. Voor deze uitbreiding tot maximaal 10 uur heeft u speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Vrijstelling inschrijving

Als uw kind leerplichtig wordt, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijving aanvragen:

  • Uw kind is ongeschikt om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is om uw kind vrijstelling van leerplicht te verlenen. Bij ongeschiktheid wordt een arts of psycholoog ingeschakeld om uw kind te onderzoeken.
  • U heeft bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school.
  • Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar verblijft in het buitenland en volgt daar onderwijs.
  • U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

Vrijstelling schoolbezoek

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

Verplichtingen leerlingen bij 12 jaar en ouder

Leerlingen van 12 jaar en ouder hebben een aantal bijzondere verplichtingen op grond van de leerplichtwet:

  • Ze kunnen persoonlijk worden aangesproken op ongeoorloofd schoolverzuim en spijbelen.
  • Als ze zelfstandig wonen, moeten zij de school zelf op de hoogte brengen van ziekte of andere omstandigheden die hen verhinderen de school te bezoeken.


 

Subnavigatie