Bedrijf aan huis

De gemeente ontvangt vaak het verzoek of een beroep of bedrijf in of bij een woning mag worden uitgeoefend. Meestal gaat het om bedrijvigheid met een beperkte omvang, waarbij de woonfunctie qua ruimtelijke uitstraling de hoofdfunctie blijft. De gemeente beoordeelt of deze activiteit past binnen de woonbestemming.

 

Er zijn twee categorieën van bedrijvigheid in of bij een woning:

  • Onder een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit wordt verstaan: "een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten niet specifiek publiekgericht zijn, en dat op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse".
  • Onder publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis wordt verstaan: “een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit, waarvan de activiteiten in hoofdzaak publieksaantrekkend zijn en waarvan de omvang en uitstraling zodanig is, dat de activiteit past binnen de desbetreffende woonomgeving en derhalve in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden toegestaan.

Soms past een activiteit niet in het bestemmingsplan. Is medewerking dan alsnog mogelijk?

Wij kunnen vergunning verlenen voor een gebruiksverandering van een woning binnen de bebouwde kom ten behoeve van ‘aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten’ en voor ‘publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis’, met dien verstande dat:

  • maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning (begane grond en verdiepingen) met in begrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 50 m² mag worden gebruikt;
  • degene die de activiteiten in de woning of het bijgebouw zal uitvoeren, tevens de bewoner van de woning is, waarbij de bewoner eventueel wel personeel in dienst mag hebben;
  • het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
  • er geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit én in verband met de activiteit;
  • de vergunning niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van woon- en leefmilieu van de omgeving alsmede van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Hierbij mogen in ieder geval de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig worden beperkt.

Er moet dus een vergunning worden aangevraagd voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan, kunnen wij de vergunning verlenen.

 

Wat moet u weten voor de inkomstenbelasting en btw?

Voor de inkomstenbelasting en btw moet u met een aantal factoren rekening houden. Bijvoorbeeld of u de woning kunt splitsen in een bedrijfs- en een woongedeelte. In een beperkt aantal gevallen kunt u de (inrichtings)kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken. De rekenhulp Werkruimte in de woning van de Belastingdienst helpt u hierbij.

 

Bent u eigenaar of huurder van de woning?

Bent u eigenaar van de woning en hebt u voor de financiering een hypotheek afgesloten? Houd dan rekening met de bepalingen uit de hypotheekovereenkomst.

Bent u huurder van de woning, houd dan rekening met de bepalingen uit de huurovereenkomst. Afhankelijk van uw inkomen en bezittingen komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het Bedrijvenloket. Zij zijn bereikbaar via: