Exploitatievergunning

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • U moet een exploitatievergunning aanvragen indien

  • u een horecazaak wilt starten of overnemen

  • de aard van de inrichting wijzigt

 • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf.
 • Vandaar dat na vergunningaanvraag de gemeente toetst of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
 • Deze aanvullende maatregelen worden als randvoorwaarden in de vergunning opgenomen.
 • Ook moet het geldende bestemmingsplan de ruimte bieden voor het voeren van de door u gewenste horeca-activiteiten.
 • De gemeente kan ook de integriteit van de bedrijfsvoerder(s) toetsen en op grond daarvan een vergunning weigeren.

Kosten

De kosten voor deze vergunning bedragen € 150,00.

Toelichting kosten

De hoogte van de kosten is gebaseerd op artikel 3.1.2.1 van de Tarieventabel leges 2018 bij Legesverordening gemeente Overbetuwe 2018.

Bijzonderheden

De vergunning zal worden ingetrokken, indien:

 • blijkt dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave
 • door de wijze van exploitatie de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast
 • de beheerder bij rechterlijke uitspraak is veroordeeld voor handel in harddrugs, vuurwapenhandel, verboden wapenbezit, geweldpleging of heling

De vergunning kan worden ingetrokken, indien:

 • de omstandigheden op grond waarvan de vergunning is afgegeven, zodanig zijn gewijzigd, of de exploitatie van de horeca-inrichting op een zodanige wijze plaatsvindt, dat het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.
 • gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften
 • er sprake is van een gewijzigde exploitatie waarvoor geen vergunning is aangevraagd

De vergunning vervalt, indien:

 • de exploitatie voor een periode, langer dan drie maanden is of wordt onderbroken
 • de leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren
 • een vergunning, strekkende tot vervanging van bovengenoemde vergunning is verleend

Wetten

Aanvraag

U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen.

U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier exploitatievergunning.
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Beslistermijn

Mocht u meer informatie willen hebben over de doorlooptijd dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen & Handhaving.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • informatie over de locatie en aard van de horeca-activiteiten die u wilt exploiteren.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

 • Informeer bij de gemeente of de vestiging van het horecabedrijf is toegestaan op de gewenste locatie in het kader van het bestemmingsplan.
 • Vraag daarnaast welke andere toestemmingen u eventueel nodig heeft om het horecabedrijf te mogen exploiteren of te wijzigen.