Omgevingsvisie 2040

De gemeente Overbetuwe werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie en wil binnenkort ook het Economisch Uitvoeringsprogramma actualiseren.

Hierbij gaan we uit van samenwerking. Inzet van alle betrokken partijen is hierbij nodig om tot uitvoering van visie en programma te komen. 

In de Omgevingsvisie komt in hoofdlijnen te staan hoe de omgeving er in 2040 uit moet zien. Hiervoor zijn de afgelopen maanden al meerdere bijeenkomsten en contactmomenten geweest. Dit heeft geleid tot een Omgevingsmanifest met zeven hoofdlijnen. Eén van die hoofdlijnen is: innovatieruimte voor ondernemerschap. In het nieuwe Economisch Uitvoeringsprogramma willen we voor de eerstvolgende jaren concrete activiteiten/projecten benoemen die we samen met ondernemend Overbetuwe gaan uitvoeren. Het samenspel van visie en programma maakt dat we samen (door) willen werken aan innovatieruimte voor ondernemerschap t.b.v. sterke werklocaties en een ondernemersvriendelijke gemeente.

In de afgelopen periode voerden we meerdere gesprekken met diverse ondernemers uit uiteenlopende branches en met diverse achtergronden. Hierbij hebben we stilgestaan bij het ondernemerschap in de toekomst en ook bij de rolinvulling tussen (collega-)ondernemers, overheid, onderwijs en andere (maatschappelijke) organisaties. Daarnaast hebben we gesproken over wat er nodig is om vanuit het heden deze toekomstrichting uit te stippelen.

De gesprekken

De ondernemers zijn over het algemeen positief over de wijze waarop de gemeente Overbetuwe het contact onderhoudt met ondernemers en de manier waarop de gemeente meedenkt bij kwesties die spelen. De diverse bijeenkomsten die worden georganiseerd (ondernemersontbijt, Betuwe onderneemt beter, Koopt Overbetuwsche waar, etc.) worden als positief en verbindend ervaren. Ook is men over het algemeen positief over de bereikbaarheid van de gemeente en de laagdrempelige manier waarop ambtenaren, wethouders en zeker ook de burgemeester benaderd kunnen worden. We willen dit niveau zeker behouden.

Dit belang van persoonlijke contact en een goede bereikbaarheid is ook belangrijk voor de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet maakt per 2021 nog meer maatwerk mogelijk. Maatwerk betekent ook dat regels niet meer het enige afwegingskader voor het nemen van besluiten is. Argumenten op basis van de werkelijke situatie zijn hierbij minstens zo belangrijk. Dit betekent echter niet dat alles maar mogelijk is. Immers, de gemeente blijft de ‘hoeder van het algemeen belang’. Ondernemers erkennen deze rol, maar verwachten wel dat hun inbreng goed meegewogen wordt. Maatwerk betekent daarnaast een goed bewustzijn van de wetten en regelgeving, niet om deze zwart-wit toe te passen, maar op basis van de werkelijke situatie beargumenteerd toe te passen. Het advies is om als overheid je besluiten nog transparanter te maken; maak het logisch te volgen waarom je als overheid tot een bepaald besluit gekomen bent. Bij sommige ondernemers zien we ook enige scepsis daar waar dit ‘algemeen belang’ op gespannen voet staat met de belangen van de eigen onderneming. Dat maakt de rol van de overheid des te belangrijker. Er is eigenlijk de oproep aan de gemeente om de individuele en collectieve belangen met elkaar te verbinden en te faciliteren.

Naast maatwerk is flexibiliteit een veelgehoord begrip. In de gesprekken wordt duidelijk dat de diverse ondernemers verwachten dat de veranderingen (en behoeften) in de maatschappij elkaar steeds sneller zullen opvolgen. Het is belangrijk dat je als ondernemer in dit tempo mee kunt veranderen. Hierbij wordt genoemd dat met goede persoonlijke contacten er snel geschakeld kan worden. Men is positief over de wijze waarop de gemeente Overbetuwe dit nu al doet (een enkele specifieke uitzondering daargelaten).

Vanuit dit toekomstperspectief wordt ook de driehoek onderwijs-overheid-onderneming genoemd. Op welke wijze kunnen we gezamenlijk o.a. het tekort aan vaklieden opheffen. De gesproken ondernemers zijn wel van mening dat het initiatief hierin vanuit de ondernemers moet komen. Voor de toekomst is het erg van belang dat de bereikbaarheid in orde blijft, ook al is de regio nu goed bereikbaar. De regio Overbetuwe wordt namelijk gezien als een goede (strategisch liggende) plek om je als ondernemer te vestigen. Daarnaast is het ook op ‘kleinere’ schaal (agrarische bedrijven, bedrijventerreinen) van belang dat de bereikbaarheid optimaal blijft.

Vervolg

Kijkend naar de Omgevingsvisie en het economisch uitvoeringsprogramma komt uit de gesprekken naar voren dat er (nu) niet een extra investering in bijeenkomsten of gesprekken nodig is als aanvulling op de momenten waarop er al ontmoeting en uitwisseling plaatsvindt.

De laatste ontwikkelingen over de Omgevingsvisie kunt u vinden via overbetuwe2040.nl. Hier zullen wij ook concept-documenten voor de Omgevingsvisie plaatsen, tevens kom daar informatie over de vervolgstap naar uitvoeringsprogramma’s. Indien u naar aanleiding van dit artikel nog opmerkingen, vragen of aanvullingen heeft dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt dan contact opnemen met:

Fabian Miceli (Accountmanager bedrijven gemeente Overbetuwe)

T: 06 30 92 96 20

E: f.miceli@overbetuwe.nl

 

Subnavigatie