Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een vergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Voorwaarden

  • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
  • Voor meer permanente reclame-uitingen worden meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
  • Het bevoegd gezag zal de aanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

De gemeente heeft criteria opgesteld omtrent de redelijke eisen van welstand. De criteria staan in de welstandsnota (Pdf, 11MB).

Aanpak

  1. U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  2. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook online aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning'
  3. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  4. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
  5. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
  6. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsprocedure(afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag, als het plaatsen van reclame onderdeel uitmaakt van meerdere bouw- of verbouwactiviteiten). Voor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de 2 proceduretypen er sprake zal zijn.

Kosten

De kosten staan in de tarieventabel leges 2022.