Gevelstimuleringsfonds

Voor ondernemers hebben wij tijdelijk een gevelstimuleringsfonds. Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor de verbetering van de voorgevel van uw bedrijfspand of winkel en/of het voorterrein. Deze regeling noemen we de ‘Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden in de gemeente Overbetuwe 2018’.

Deze subsidie kunt u aanvragen tot 1 juni 2019. Uw werkzaamheden zijn uiterlijk op 1 december 2019 afgerond. Het moment van het aanleveren van een volledige aanvraag is bepalend voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het motto geldt wie het eerst komt, het eerst maalt en op = op. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000.

bedrijventerrein in gemeente OverbetuweCriteria subsidieverstrekking

  1. De subsidie kan eenmaal per bedrijfskavel worden aangevraagd.
  2. De werkzaamheden, waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk 1 december 2019 afgerond zijn.

Voorwaarden

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u via de gemeente een aanvraag indienen:

1. Aan een ondernemer, eigenaar of huurder van een bedrijfspand in de gemeente Overbetuwe kan subsidie worden verstrekt voor het nemen van maatregelen die de uitstraling van de private ruimte van een bedrijfspand- en kavel verbeteren. Reguliere onderhoudswerkzaamheden komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

2. De maatregelen moeten passen binnen het beeldkwaliteitsplan dat geldt voor betreffende locatie.

3. Zijn de te nemen maatregelen omgevingsvergunningplichtig? Dan stuurt de aanvrager de verleende omgevingsvergunning mee met de subsidieaanvraag. Voor de kosten van de aanvraag van een omgevingsvergunning krijgt de aanvrager geen subsidie.

4. Per bedrijfskavel kunt u éénmalig subsidie aanvragen voor:

a. De voorbereidingskosten:

  1. het laten opstellen van verbeteringsvoorstellen voor de bebouwing (plaats, vorm en uitstraling);
  2. het ontwerp van de inrichting van de private ruimte (groen, verharding, opslag) en/ of,
  3. de randen (erfafscheidingen, inritten);

b.De aanneemsom: de kosten voor de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen.

5. De hoogte van de subsidie is maximaal 30% van het totaal van de onder a en b van punt 4 genoemde kosten, tot een maximaal subsidiebedrag van € 10.000.

6. De aanvraag dient u voor 1 juni 2019 in, voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Bovendien moet het werk uiterlijk op 1 december 2019 afgerond zijnD

Heeft u een omgevingsvergunning nodig?

Zorg dat u eerst een omgevingsvergunning aanvraagt als dit nodig is.

Is de aanvraag vergunningsplichtig? Dan geldt de gebruikelijke toetsing aan het beeldkwaliteitsplan bij de vergunningaanvraag. Als er geen omgevingsvergunning nodig is, wordt de subsidieaanvraag getoetst op het beeldkwaliteitsplan.

Controleer of u voor de werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Dat kan via het Omgevingsloket. Heeft u een vergunning nodig? Dan moet u deze eerst hebben, voordat u de subsidie aanvraagt.

We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken, door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Aanvragen

Uw aanvraag om subsidieverlening dient u vóór 1 juni 2019 bij ons in. Ook doet u dit voorafgaand aan de werkzaamheden waarvoor u de subsidie aanvraagt. Aanvragen nemen we in volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen in behandeling.

Beslistermijn

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag weet u of u subsidie kunt krijgen.

Vaststelling subsidie

U krijgt de subsidie uitbetaald als uw ingediende facturen door de gemeente zijn gecontroleerd door middel van het formulier subsidievaststelling gevelstimuleringsfonds. Deze stuurt u in, uiterlijk binnen vier weken na afronding van de werkzaamheden.

Uiterlijk op 31 december 2019 dient u een aanvraag om subsidievaststelling in, met daarbij de facturen en betalingsbewijzen van de uitgevoerde werkzaamheden.

De regeling

De regeling is bekend als 'Tijdelijke subsidieregeling verbetering beeldkwaliteit bedrijventerreinen en winkelgebieden Overbetuwe 2018'.

Subnavigatie