Beleidsvelden

Binnen de Participatieraad zijn de beleidsvelden als volgt verdeeld.

 

WMO-1

a: bevorderen van sociale samenhang
b: bevorderen van mantelzorg en vrijwilligerswerk
c: bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking
d: bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente
e: bevorderen van voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling

WMO-2

Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving

WMO-3

Bieden van beschermd wonen en opvang (i.r.t. woningbouw)

Participatiewet

Jeugdwet

Passend Onderwijs

 

Terug naar startpagina Participatieraad