Leeswijzer

Hoe kunt u de data in het dorpsprofiel het beste lezen/ interpreteren?

Uitkomsten enquête op verschillende manieren gepresenteerd

De uitkomsten van de enquête zijn op verschillende manieren gepresenteerd. Er is één rapportage gemaakt waar de cijfers voor heel Overbetuwe op hoofdlijnen worden gepresenteerd. De uitkomsten zijn weergegeven in grafieken en tabellen, met daarbij een kleine toelichtende of duidende tekst. Hier en daar zijn de gegevens (ook) in kaartvorm weergegeven, om de onderlinge verschillen tussen de dorpen, wijken of buurten meer inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn er op dorps- of wijkniveau een aantal uitkomsten naast elkaar gezet. Daar waar er grote verschillen zijn tussen groepen inwoners, bijvoorbeeld leeftijdsgroepen of kwetsbare groepen, is dat ook weergegeven.

Per dorp of wijk is er een factsheet gemaakt die de belangrijkste kansen en opgaven op een overzichtelijke manier presenteert.

In de weergave van de resultaten zijn de dorpen Andelst, Herveld, Hemmen en Zetten samengevoegd. Deze dorpen liggen dicht bij elkaar en hebben een nauwe relatie met elkaar. Bovendien gaat het soms om kleine dorpen (Hemmen) Elst is voor de presentatie van de resultaten verdeeld in vier wijken, maar wordt in de rapportage omwille van de overzichtelijkheid als één dorp weergegeven (behalve in de kaarten). In een losse tabellenrapportage zijn de verschillen tussen de wijken van Elst wel zichtbaar, evenals de verschillen tussen Andelst en Herveld en tussen Zetten en Hemmen.

In Valburg is in 2017 een vergelijkbare enquête gehouden. De inwoners van Valburg hebben daarom nu geen enquête ontvangen. De antwoorden van de vragen die in Valburg indertijd op dezelfde manier zijn gesteld als nu, zijn meegenomen in de rapportage (maar dateren dus van 2017). Er is geen afzonderlijk factsheet van Valburg beschikbaar omdat er in 2017 al een rapportage is gemaakt

De meeste resultaten komen uit de enquête. Soms worden er cijfers gepresenteerd uit andere bronnen (bijvoorbeeld ‘waar staat je gemeente’ of de Veiligheidsmonitor. Bij gegevens die niet uit de enquête komen wordt steeds de bron vermeld.

Wat staat er in het dorpsprofiel?

De belangrijkste resultaten zijn per dorp of wijk verwerkt in een eigen ‘profiel’. Voor elk dorp wordt in de vorm van een cirkel de opgave gepresenteerd, waarbij aan de ene kant de belangrijkste vraagstukken voor het dorp staan en aan de andere kant het oplossend vermogen van het dorp.