Voorkeur voor woonwagenlocatie in Elst en Zetten

Burgemeester en wethouders van Overbetuwe vinden de Platenmakersstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten de meest geschikte plaatsen in de gemeente voor woonwagens. Daarbij baseren ze zich op een locatiestudie die ze hebben uitgevoerd. De gemeenteraad beslist eind januari 2021 definitief over de locatiekeuze.

Meer plaatsen voor woonwagens nodig

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.  

Onderzoek naar geschikte plaatsen

Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. 17 locaties zijn uitgebreider onderzocht. Burgemeester en wethouders hebben een voorkeur voor 2 kleinschalige locaties: de Platenmakersstraat in Elst, en het westelijk stationsgebied in Zetten. Per locatie komen er  2 tot 4 woonwagens te staan. Zo nodig kunnen er per locatie later nog 2 tot 4 woonwagens bij komen.  In de Platenmakersstraat in Elst komen de woonwagens ten oosten óf ten westen van de volkstuinen – de volkstuinen blijven bestaan. 
 

In 2022 klaar voor gebruik

De gemeente verwacht dat de woonwagenplaatsen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde plaatsen, start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover dan hun mening geven.

Meer informatie