Overbetuwe gaat lastige bewoners steviger aanpakken

Mensen die in hun woonomgeving langdurig zorgen voor ernstige overlast, en niet gevoelig zijn voor waarschuwingen, kunnen in Overbetuwe straks een flinke boete krijgen of zelfs uit huis worden gezet. Deze strengere aanpak wordt mogelijk door een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Harde muziek, honden die de hele nacht blaffen, gevaarlijke situaties door slecht onderhoud: vervelende buren kunnen het woonplezier flink verpesten. Tot nu toe had een burgemeester weinig bevoegdheden om dergelijke overlastplegers aan te pakken: uithuiszetting kan alleen als er sprake is van drugsoverlast of criminaliteit, en een burgemeester kan wel een  waarschuwing geven, maar kan dit niet afdwingen. Per 1 juli is de Gemeentewet echter veranderd, waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen om een dwangsom op te leggen of op kosten van de veroorzaker maatregelen te nemen tegen de overlast. Overbetuwe gaat deze mogelijkheden nu in de APV opnemen.

Stok achter de deur
‘Dit zijn natuurlijk maatregelen die je alleen in uiterste instantie neemt, als niets anders meer helpt’, aldus burgemeester Van Asseldonk. ‘Een woningcorporatie kan nu ook al stappen nemen, zoals een bemiddelaar inschakelen, waarschuwingen geven. Maar helaas helpt dat niet altijd, en bovendien is er niet altijd een woningcorporatie bij betrokken. Want  dergelijke problemen komen natuurlijk ook voor bij koopwoningen en particuliere huurwoningen. Met deze nieuwe mogelijkheden hebben we in ieder geval een stok achter de deur voor als niets anders helpt. Zo dragen we bij aan een prettig woonklimaat in onze gemeente.’

Afgaande op de ervaringen van de afgelopen jaren is de verwachting dat de burgemeester slechts bij hoge uitzondering tot een boete of andere maatregelen zal moeten overgaan bij woonoverlast. Hij mag alleen tot dat zware middel overgaan als andere middelen niet hebben geholpen, zoals buurtbemiddeling, mediation of gedragswaarschuwingen. Wanneer de overlast het gevolg is van psychiatrische problematiek, gaat de gemeente samen met hulpverlenende instanties op zoek naar een passende oplossing.

Gestolen goederen
Naast de aanpak van woonoverlast past Overbetuwe nog een aantal andere zaken aan in de APV. Zo verdwijnt het onbedoelde verbod op stoepkrijten uit de APV - het blíjft verboden om openbare plaatsen of gebouwen met kalk, verf of teer te bekladden. Verder mogen opkopers van tweedehands goederen voortaan de aangekochte spullen pas na vijf dagen weer doorverkopen. Dat geeft gemeente en politie de tijd om met behulp van het Digitaal Opkoop Register te onderzoeken of het niet om gestolen goederen gaat.

De gemeenteraad moet nog over de aanpassingen in de APV besluiten.