Tijdelijk mogelijk maken opvang Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden


Tijdelijk mogelijk maken opvang Oekraïense vluchtelingen in particuliere panden


Aanleiding

Normaliter dient voor het planologisch mogelijk maken van (tijdelijke) bewoning een bestemmingsplanprocedure of vergunningprocedure in gang gezet te worden. De huidige crisissituatie met betrekking tot de vluchtelingenstroom uit Oekraïne maakt het noodzakelijk om buiten deze procedures om (nood)opvang te realiseren. Verschillende Overbetuwse inwoners en ondernemers hebben aangegeven in hun bestaande pand tijdelijke (nood)opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan te bieden. We willen hen de mogelijkheid bieden om dit tijdelijk buiten een bestemmingsplanprocedure of vergunningprocedure om mogelijk te maken. Daarvoor hebben we deze beleidslijn opgesteld.


Toepassingsmogelijkheden

Deze beleidslijn is van toepassing op alle kleinschalige situaties waarin door derden Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden in een bestaand pand waaraan geen woonbestemming of vergunning voor de woonfunctie geldt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een atelier of kantoorruimte. Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in een reguliere woonruimte valt hier niet onder. Bij grotere locaties wordt in overleg getreden met de initiatiefnemer of opvang mogelijk gemaakt kan worden.


Voorwaarden

 • De ruimte die aangeboden wordt aan de Oekraïense vluchtelingen dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit ten aanzien van de brandveiligheid en gezondheid (logiesfunctie). Meer informatie over de eisen die gesteld worden is te raadplegen in het Bouwbesluit via deze link;

 • De verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste kwaliteit van de tijdelijke opvang ligt bij de initiatiefnemer.

 • Zodra de vluchtelingen vertrekken uit het betreffende pand, gelden de reguliere regels weer (in de praktijk betekent dat vaak dat er geen mogelijkheid meer is voor verblijf);

 • Er dient een melding gemaakt te worden bij het Omgevingsloket van de gemeente Overbetuwe wanneer de opvang begint, zodat de gemeente zicht blijft houden op de locaties waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden;

 • Ook dient een melding gemaakt te worden bij het Omgevingsloket van de gemeente Overbetuwe wanneer de opvang eindigt;

 • Deze beleidslijn is in eerste instantie van toepassing tot 1 oktober 2022, dat betekent dat tot deze datum Oekraïense vluchtelingen onder bovengenoemde voorwaarden opgevangen kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne of totstandkoming van landelijke regels wordt deze beleidslijn verlengd;


Werkwijze

 • Initiatiefnemers die tijdelijke Oekraïense vluchtelingen willen opvangen in een pand dat op dit moment geen woonbestemming heeft of waarvoor geen vergunning verleend is, doet een melding bij het Omgevingsloket (omgevingsloket@overbetuwe.nl).

 • De volgende informatie moet worden meegestuurd met de melding:

 • Foto’s van de ruimte(s) waar de Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden;

 • Plattegrond of tekening van de ruimte(s) waar de Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden, inclusief afmetingen (mag ook een zelfgemaakte tekening zijn);

 • Het adres van het pand waar de Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden;

 • Aanvangsdatum waarop de Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden;

 • Indien mogelijk informatie te geven over de vluchtelingen die opgevangen worden (maximaal aantal personen, gezinssamenstelling;

 • Verklaring dat u voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit met betrekking op brandveiligheid en gezondheid.


Aandachtspunten

 • De toezichthouder van de gemeente kan een controle uitvoeren of de ruimte inderdaad voldoet aan de hierboven genoemde eisen met betrekking tot brandveiligheid en gezondheid;

 • Oekraïense vluchtelingen die in Overbetuwe verblijven bij inwoners, wordt dringend verzocht zich bij de gemeente Overbetuwe in te schrijven in de Basisregistratie Personen. Zij of de initiatiefnemer kunnen daarvoor contact opnemen met de gemeente. Zie ook onze Oekraïne webpagina via de volgende link.

 • Bij een vergunningprocedure hoort normaal ook een bezwaarprocedure waarbij derden-belanghebbenden bezwaar in kunnen dienen. Omdat we de initiatiefnemer geen vergunning verlenen, vragen we deze om zelf contact op te nemen met buren en/of andere derden-belanghebbenden om hen te informeren over de opvang van Oekraïense vluchtelingen;