Hoe denken inwoners over de leefbaarheid en over het gemeentebestuur van Overbetuwe?

De rekenkamercommissie van Overbetuwe toetst de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer. En doet aanbevelingen tot verbetering daarvan.

Waar staat gemeente Overbetuwe?De rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft afgelopen najaar onderzoek laten doen naar de mening van inwoners over veel thema’s, die bijvoorbeeld gaan over de leefbaarheid in de eigen buurt of dorp, de aanwezige voorzieningen daar en hoe de veiligheid wordt ervaren. Over het algemeen zijn de inwoners daar tevreden over. Dat geldt in grote lijnen ook als het gaat over het gemeentebestuur. Van de inwoners heeft 38% (veel) vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Dit is hoger dan het vertrouwen bij andere gemeenten (30%). Overigens heeft 12% van de inwoners weinig of geen vertrouwen, en blijkt de helft hier een neutraal antwoord te geven.

Voor het onderzoek dat het bureau I&O Research in opdracht van de rekenkamercommissie heeft gedaan, zijn 2.400 (volwassen) inwoners aselect gekozen, waarvan er 890 daadwerkelijk hebben meegedaan. Deze respons van 37% is ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Tevredenheid over de leefomgeving

De inwoners van Overbetuwe zijn in het algemeen tevreden over het wonen in de eigen buurt. Zij geven de mate dat zij er prettig wonen het rapportcijfer 8,1. Dit is vergelijkbaar met andere gemeenten. Tweederde deel ziet dat de eigen woonbuurt de afgelopen jaren niet vooruit of achteruit is gegaan. Het aandeel van de inwoners dat verbetering ziet is met 21% hoger dan degenen die achteruitgang ervaren (15%). 91% voelt zich meestal of altijd veilig in de buurt. Maar als het gaat over onveilige verkeerssituaties, dan zegt 56% dat men daar soms tot vaak mee te maken heeft.

Kijken we naar de waardering van het onderhoud in plantsoenen en op straat, dan scoort daar ruim tweederde positief, en dat is hoger dan in andere gemeenten. Op de stelling of dat er voldoende gedaan wordt aan de leefbaarheid in de buurt, antwoordt 53% positief tegenover 36% negatief.

Van de inwoners vindt 28% dat de gemeente de buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid – dat ligt bij andere gemeenten iets hoger. Daarentegen vindt 43% dat de gemeente onvoldoende daaraan doet.

Uiteenlopende scores over voorzieningen

Over de aanwezige voorzieningen wordt verschillend gedacht. Over het aanbod aan gezondheids- en zorgvoorzieningen is 80% tevreden, over het aanbod van speelvoorzieningen van kinderen is 64% tevreden en over dat van sportvoorzieningen denkt 73% positief. Dat is allemaal vergelijkbaar met andere gemeenten. Lager ligt de waardering voor het aanbod aan welzijnsvoorzieningen, dat ligt met 48% ruim onder het landelijk gemiddelde van 58%.

Meningen over het gemeentebestuur

Met de stelling “de gemeente doet wat ze zegt” is 31% het eens en 17% oneens (52% is neutraal). Het rapportcijfer voor de mate dat de gemeente de inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid is 6,4 en dat is iets hoger dan elders (6,1).  Een minderheid van de inwoners van 31% vindt dat de gemeente luistert naar de mening van de inwoners, 48% vindt echter van niet en 21% is neutraal hierover.

De gemeentelijke dienstverlening krijgt het rapportcijfer 7, en dat ligt iets hoger dan in andere gemeenten.

Wat gaat met deze ervaringen gebeuren?

De rekenkamercommissie heeft het rapport aan het college van B&W en de gemeenteraad aangeboden. Zij zijn nu aan zet om lering te trekken uit dit onderzoek. De rekenkamer zelf gaat de uitkomsten over de ervaringen van inwoners of dat ze voldoende betrokken worden bij gemeentelijk beleid of de uitvoering ervan, meenemen in een onderzoek naar dit thema dat thans op stapel staat. Datzelfde gebeurt met de informatie over hoe de burgers de zorg ervaren. Ook hier komt nog een aparte rapportage over.

Meer informatie

Het gehele rapport ‘Burgerpeiling; waar staat Overbetuwe?’ is te downloaden op de pagina van de rekenkamercommissie op de website van de gemeente: https://www.raadoverbetuwe.nl/Rekenkamer/Onderzoeksrapporten