De Wet WOZ; antwoorden op veelgestelde vragen

Een serie achtergrondartikelen over de WOZ-waarde.

Antwoorden op veel gestelde vragen. Een serie achtergrondartikelen over de WOZ-waarde. Antwoorden op vragen als “Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?”, “Wat is de invloed van de financiële crisis?” en “Wat betekent een verbouwing voor de WOZ-waarde?”.

Nieuwe WOZ-waarde

Eind februari hebben de meesten van u weer de WOZ-beschikking ontvangen.

Op deze WOZ-beschikking vindt u de nieuwe WOZ-waarde van uw pand. De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2018 is de waarde die het object gehad zou hebben op de waardepeildatum 1 januari 2017.

Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen en wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw object tot stand is gekomen, dan kunt u via onze website het taxatieverslag van uw object raadplegen. Dit kan op de pagina “Belastingen”. Omdat deze informatie privacygevoelig is, moet u zich hiervoor digitaal aanmelden. Particulieren loggen in met hun DigiD. Eigenaren en gebruikers van bedrijven kunnen met eHerkenning inloggen.

Voorlichtingsfilm

De voorlichtingsfilm over de WOZ is in januari 2018 gepubliceerd door de Vereniging Eigen Huis en geeft informatie over de tot stand koming van de WOZ-waarde. Op een eenvoudige en toegankelijke wijze wordt binnen vier minuten uitgelegd hoe de WOZ werkt en waarvoor deze gebruikt wordt.

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met de hoogte van de vastgestelde waarde kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan schriftelijk t.a.v. de heffingsambtenaar of via de pagina over "Belastingen" op onze website. Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking, dan kunt u ook een afspraak met ons maken via de website of telefonisch via 14 0481. We willen graag van u weten waarover u met ons wilt praten. Dan kunnen wij het gesprek beter voorbereiden. Vindt u een afspraak niet nodig, maar heeft u wel een vraag of opmerking, dan kunt uw vraag of opmerking ook mailen naar info@overbetuwe.nl. Let op: U kunt via dit emailadres geen bezwaarschrift indienen. Bellen mag natuurlijk ook via bovenstaand telefoonnummer.

Maakt u dus geen overbodige kosten en zoek contact met de gemeente!

De WOZ-waarde en de financiële crisis

Door de financiële crisis was er, over het algemeen, sprake van dalende prijzen op de woningmarkt. Inmiddels is er een economisch herstel ingezet. Daarom zal in de meeste gevallen de waarde van uw pand op de waardepeildatum 1 januari 2017 hoger zijn dan de waarde op de vorige waardepeildatum (1 januari 2016). Naast de verbetering op de woningmarkt kan bijvoorbeeld ook een verbouwing of een grondaankoop in het afgelopen jaar reden zijn waarom de waarde van uw pand is gestegen.

Uit een analyse van gerealiseerde verkoopcijfers rond de waardepeildatum 1 januari 2017 blijkt dat de dalende trend in de verkoopprijzen van woningen zijn dieptepunt heeft bereikt. De onroerend goed markt trekt weer aan en er is een stijging van de marktwaarden op gang gekomen. Jaarlijks worden er controles uitgevoerd waardoor bij sommige panden de objectkenmerken (zoals inhoud, aanwezigheid berging of garage) zijn geactualiseerd. Ook dit kan betekenen dat de waarde stijgt.

Het Kadaster, Vereniging Eigen Huis, CBS en NVM noemen algemene stijgings- of dalingspercentages; de gemeente bepaalt de waarde echter niet aan de hand van indexering, maar door vergelijking met transactiecijfers van woningen die verkocht zijn.

 

De WOZ-waarde en vergelijkingsobjecten

De gemeente verzamelt, registreert en analyseert continu de door het Kadaster aangeleverde gerealiseerde marktgegevens. Dit betekent, dat voor woningen gekeken wordt of een verkooptransactie bruikbaar is als basis voor de WOZ-taxaties. Op het moment dat het bijvoorbeeld gaat om een familietransactie of een gedwongen verkoop, zal het verkoopcijfer (zonder correctie) over het algemeen geen goed beeld geven van de lokale markt.

Marktgegevens vormen de basis voor de waardering van woningen. Deze gegevens zijn daarom ook terug te vinden op het taxatieverslag.

Woningen worden voor de taxatie in groepen ingedeeld. Voor de onderbouwing van de waarde wordt gekeken welke panden het best bruikbaar zijn als referentie voor de groep. Een referentiepand hoeft niet identiek te zijn om als onderbouwing te dienen. Wel wordt gekeken naar zoveel mogelijk overeenkomsten tussen woningen in de groep en de vergelijkingsobjecten. Overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • de woning is gelegen hetzelfde dorp en/of dezelfde wijk
  • het type woning komt overeen (tussenwoning, hoekwoning, 2/1 kapwoning, vrijstaande woning, appartement enz.)
  • het bouwjaar komt ongeveer overeen
  • de inhoud komt ongeveer overeen
  • de ligging van het pand

Met onderlinge verschillen tussen uw woning en de vergelijkingsobjecten wordt rekening gehouden.

Omdat in de huidige markt weer wat meer woningen verkocht worden, zijn er ook meer vergelijkingsobjecten. Als een pand min of meer uniek is, moet wel eens vergeleken worden met een minder goed vergelijkbaar pand. Ook komt het voor dat in een bepaalde wijk of dorp bijna geen verkopen zijn. Dan wordt vergeleken met woningen in een vergelijkbare wijk of dorp.

Als niet alle woningen binnen een groep identiek zijn, kan dat er soms toe leiden dat een onderbouwend verkoopcijfer minder goed vergelijkbaar is met uw woning. Denkt u dat dit in uw situatie het geval is en bent u het daarom niet eens met uw WOZ-beschikking? Neem dan contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak of stel uw vraag via www.overbetuwe.nl, via info@overbetuwe.nl of via 14 0481.

 

De WOZ-waarde en nieuwbouw, verbouw, sloop, aan- en verkoop grond

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken ( Wet WOZ) wordt de waarde vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2017 en naar de toestand van het te taxeren object op die datum. Artikel 18 lid 3 maakt hierop een uitzondering. Als gedurende het jaar 2017 het pand veranderd door bijvoorbeeld verbouw, aanbouw of (deels) sloop, als er een stukje grond wordt gekocht of verkocht of als een nieuw pand gebouwd wordt, dan geldt de toestand van het pand op 1 januari 2018.

Met andere woorden; als uw verbouwing, dakkapel of nieuwe schuur vóór 1 januari 2018 klaar is, dan wordt hier rekening mee gehouden bij de taxatie. Dit betekent ook dat de waarde van een woning die in 2017 is opgeleverd is vastgesteld naar de omstandigheid alsof deze al op 1 januari 2017 bestond.

Is een nieuwbouwpand nog niet klaar, dan wordt het percentage dat gereed is vastgesteld. Op grond van dat percentage van de bouwkosten, vermeerderd met de waarde van de grond, wordt de WOZ-waarde bepaald.

 

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen bezwaar maken. U kunt uw bezwaar indienen bij de gemeente, t.a.v. de heffingsambtenaar of via www.overbetuwe.nl, via het tabje “Belastingen” en dan naar “WOZ”. U kunt in uw bezwaarschrift vragen om contact met de gemeente. Ook kan het zijn dat wij vragen hebben. Wilt u daarom altijd in uw brief uw telefoonnummer en/of emailadres vermelden?

Verder moet u in uw bezwaarschrift het volgende vermelden: naam en adresgegevens van de indiener en, als dat anders is, het adres van het pand waar het om gaat en de dagtekening van het bezwaarschrift.

Ook moet u in uw bezwaarschrift aangeven waarom u vindt dat de waarde te hoog is. Bewijsmateriaal, als een speciaal hiervoor gemaakt taxatierapport, hoeft u niet in te dienen. De gemeente bepaalt op haar eigen wijze opnieuw de WOZ-waarde van uw pand. Maakt u dus geen overbodige kosten en zoek contact met de gemeente!

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken indienen. Heeft u een WOZ-beschikking ontvangen met datum 24 februari 2018, dan moet uw bezwaarschrift uiterlijk 9 april 2018 door u verzonden zijn.

Wilt u niet direct bezwaar indienen, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek naar aanleiding van uw WOZ-beschikking? Dan kunt u een afspraak maken via onze website of telefonisch via 14 0481. We willen graag van u weten waarover u met ons wilt praten. Dan kunnen wij het gesprek beter voorbereiden. Vindt u een afspraak niet nodig, maar heeft u wel een vraag of opmerking, dan kunt uw vraag of opmerking ook mailen naar info@overbetuwe.nl. Let op: U kunt via dit emailadres geen bezwaarschrift indienen. Bellen mag natuurlijk ook via bovenstaand telefoonnummer.

Maakt u dus geen overbodige kosten en zoek contact met de gemeente!

 

Bezwarenafhandeling WOZ – No Cure No pay

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u! Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Waarschijnlijk heeft u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde
De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde, hopen wij dat u contact met ons opneemt. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden immers “fouten” gemaakt. Als blijkt dat wij een “fout” hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan, geheel kosteloos.

Formeel bezwaar
Moet er iets uitgebreider naar uw pand worden gekeken, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet dan uiterlijk 9 april 2018 door u verzonden zijn. Bezwaar maken is altijd gratis, u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want deze bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat precies?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst
Als een bezwaarschrift gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om deze kostenvergoeding te incasseren. Deze kostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de kostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld.

Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende door regelgeving vastgestelde kostenvergoeding van de gemeente krijgen:

• Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 249,-

• Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 249,-

• Vergoeding voor het indienen taxatierapport minimaal € 242,-

In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2018 de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van € 10,96. Het bureau of makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 740,- uitbetaald!

De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis.
De gemeente handelt alle bezwaarschriften op de zelfde wijze af. Wij maken dus geen onderscheid tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of dat door een no-cure no-pay bedrijf wordt ingediend.

Vragen
Heeft u nog vragen? Bel dan met de medewerkers van Publiekszaken via 14 0481 of stuur een e-mail naar info@overbetuwe.nl. Doe dit vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. De gemeente helpt u graag verder, geheel gratis!