College Overbetuwe presenteert sluitende begroting voor 2021

Met een set van besparende en bezuinigende maatregelen, waarbij het college zoveel mogelijk probeert de inwoners te ontzien, presenteert het college een sluitende programmabegroting voor 2021 aan de gemeenteraad. Net als veel gemeenten kampt ook Overbetuwe met veel uitdagingen die deze complexe tijd, zoals de zorg voor de uitgaven aan het sociaal domein en de corona-crisis. Toch is het college er in geslaagd de begroting sluitend te krijgen. Al met al is en blijft de gemeente Overbetuwe daarmee een gemeente met een uitstekend voorzieningenniveau en een verhoudingsgewijs voordelige gemeente om te wonen en te werken.

Tekort wegwerken zonder inwoners te zwaar te belasten

In totaal dient de gemeente Overbetuwe een tekort van € 5,5 miljoen te overbruggen op die begroting. Het college stelt hiervoor een set van maatregelen voor. Zo ziet het college mogelijkheden te besparen op personeelsbudget en organisatiekosten. Al jaren is bekend dat ook gemeente Overbetuwe te maken heeft met tekorten in het sociale domein. Voor de meerjarenbegroting is nu besloten om het budget voor Jeugd en WMO te bevriezen. Met de verhoging van de bouwleges kan men ook de inkomsten iets verhogen. Ook een bescheiden verhoging van de OZB is één van die maatregelen.
Wethouder Brigitte Faber (financiën) licht de set aan maatregelen toe: 'Om een structureel sluitende begroting 2021 aan te bieden, ontkomen we helaas niet aan een bescheiden verhoging van de onroerende zaakbelasting als één van de te nemen maatregelen. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau voor de inwoners en bedrijven van Overbetuwe op peil te houden'.  
Het college stelt ook vast dat Overbetuwe daarmee verhoudingsgewijs nog steeds een goedkope gemeente is om te wonen en werken. 

Invloed corona

Hoe groot de gevolgen van de corona-crisis uiteindelijk zullen zijn, hangt van vele factoren af. Van de provincie en het Rijk ontvangt de gemeente Overbetuwe middelen ter dekking van kosten en inkomstenderving gemoeid met de coronacrisis. Daarmee verwacht het college de lasten volledig te kunnen opvangen. Toch bestaat de mogelijkheid dat Overbetuwe als gevolg van deze crisis structureel met hogere lasten en/of lagere inkomsten worden geconfronteerd. Of en in welke mate dit het geval zal zijn, is nog niet in te schatten. 

Besluitvorming

Het college legt de programmabegroting nu voor aan de gemeenteraad. De planning voor de begrotingsbehandeling ziet er als volgt uit:
2 oktober        raad ontvangt programmabegroting
14 oktober      begrotingsmarkt
16 oktober      indienen vragen
28 oktober      raad ontvangt antwoorden ingediende vragen
30 oktober      deadline indienen moties en amendementen
3 november    begrotings-raad en besluitvorming begroting