Begroting 2018: Overbetuwe investeert en houdt lasten inwoners laag

Meer informatie over de beraamde inkomsten en uitgaven van gemeente Overbetuwe in 2018

Ook in 2018 investeert gemeente Overbetuwe in een aantrekkelijke, leefbare gemeente voor inwoners en ondernemers. Daarbij houden we de lokale lasten laag. Hoeveel geld geven we als gemeente uit aan bijvoorbeeld onderwijs? En waar betalen wij deze zaken eigenlijk van? In deze afbeelding ziet u onze inkomsten en uitgaven op een rij. U vindt de uitgebreide begroting in onze begrotingsapp:

Een Dijk van een begroting! (door wethouder van Financiën Wijnte Hol)

dlfkjer

De dijken zijn kenmerkend voor onze gemeente en staan voor veiligheid, robuustheid maar ook voor een aantrekkelijk landschap. Het is daarom niet zo vreemd om met deze titel aan te geven dat het college gepast trots is op deze solide en robuuste begroting waarbij wij blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente. Het is alweer de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en daarom stellen wij ons de vraag: wat hebben wij bereikt voor u en hoe staat de gemeente er voor?

Om u een indruk te geven, het coalitieakkoord met 79 speerpunten is op 4 speerpunten na uitgevoerd of in uitvoering. Van de 4 resterende speerpunten worden er dit jaar nog 3 opgepakt. Een speerpunt vanuit het coalitieakkoord bleek helaas niet haalbaar en dat betreft het realiseren van een station bij Valburg. Jammer, maar er wordt nog nagedacht over een alternatief op de lange termijn. Het is dus een score van bijna 100%! Blijft het hierbij? Natuurlijk niet, want de wereld is voortdurend in beweging dus wij blijven doorpakken voor onze inwoners en bedrijven!

Ook is onze gemeente na een goede bedrijfsvoering en rentmeesterschap na 4 jaar weer financieel gezond. In ons coalitieakkoord had ik voorspeld dat het college 8 jaar nodig zou hebben om de financiën weer op orde te brengen. Deels door meevallers maar zeker door strakke financiële sturing is dat doel eerder bereikt. Een goede zaak want hiermee leggen wij een goede basis voor een volgende collegeperiode.

Goed om te vermelden dat de broodnodige hervormingen zonder lastenverzwaringen zijn gerealiseerd. Onlangs stond er in de Gelderlander dat buurgemeente Lingewaard de belastingen met 18 euro heeft verlaagd. Dat is natuurlijk goed nieuws voor onze buren. In Overbetuwe dalen de lasten minder, met gemiddeld 4 euro. Maar als ik u vertel dat de gemiddelde lokale lasten in Overbetuwe € 584 euro en in Lingewaard € 830 bedragen, dan werpt dat een geheel ander licht op de situatie. Overbetuwe behoort daarmee tot de voordeligste gemeenten van Nederland.  Dat willen wij graag zo houden zonder dat het ten koste gaat van het voorzieningenniveau.

Kortom, wij blijven investeren in een aantrekkelijke gemeente ook in 2018!

Met hartelijke groet,


Wat zijn onze speerpunten voor 2018?

De komende tijd bespreekt de gemeenteraad de plannen van de gemeente Overbetuwe voor het komende jaar. In deze afbeelding ziet u waar we in 2018 extra aandacht aan willen besteden. We lichten deze punten kort toe hieronder:

Extra aandacht voor minima, jeugd en cultuur

Vanaf 2017 trekken we €250.000 per jaar extra uit voor minima. Mensen met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een goedkopere ziektekostenverzekering. Ook geven we Stichting Noodfonds extra geld zodat zij mensen in financiële nood snel kunnen helpen.
De komende jaren werken we aan het voorkomen vanovergewicht bij jongeren. Dat doen we met de methoden Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Gezond Onderweg! (GO!). We werken daarbij intensief samen met huisartsen, sport, ziekenhuis en zorgverzekeraars.

Ook werken we in 2018 samen met inwoners en organisaties aan vernieuwende manieren om (jeugd)zorg in onze gemeente te organiseren. Zo willen we voorkomen dat kinderen of volwassenen zware zorg nodig hebben. Ook kijken we hoe we inwoners die langer zelfstandig thuis willen wonen het beste kunnen helpen. En natuurlijk zorgen we samen met andere organisaties dat er binnen de wijken goede voorzieningen zijn. Bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen of samen eten.

We willen samen met de culturele organisaties ook het culturele aanbod in onze gemeente versterken. Dat doen we door iedereen beter te informeren over wat er allemaal te doen en te beleven is. Ook kijken we hoe we kinderen en jongeren via scholen meer kunnen leren over kunst en cultuur.

Praat mee over onze toekomst op www.overbetuwe2040.nl
Hoe leeft u in 2040? Gaat u met een zelfrijdende auto of met een elektrische fiets naar uw werk? Waar in de Betuwe wilt u een rustige wandeling maken? Wat doen we met duurzame energie, windmolens plaatsen? En hoe gaan we om met hevige buien? En als u buiten sport, wat en waar doet u dat dan? Kortom: wij horen graag hoe inwoners en ondernemers willen dat de leefomgeving in 2040 is ingericht. Via gesprekken en het platform www.overbetuwe2040.nl kan iedereen daarover meepraten.

Duurzaam investeren in gezondheid en leefbare kernen
In 2018 (en verder) helpt Overbetuwebeweegt.nl álle inwoners van Overbetuwe om gezond en actief te zijn en blijven. Samen met de verenigingen proberen we zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en geven we tips voor de gezondheid en leuke aanbiedingen waar iedereen gebruik van kan maken. 

Het moet lekker wonen en leven zijn én blijven in onze prachtige dorpen. Door de kernenestafette – waarbij ieder jaar drie dorpen extra acties bedenken en uitvoeren – ondersteunen we dit. 

In 2017 en 2018 passen we het woningbouwprogramma aan zodat het beter aansluit bij de (toekomstige) behoefte van mensen die een nieuwe woning zoeken. Op het gebied van duurzaamheid ondersteunt de gemeente initiatieven van bedrijven en particulieren. Zij willen wind-, zon- of warmte-energie gebruiken en er zo voor zorgen dat we minder energie gaan verbruiken en minder schadelijke stoffen uitstoten. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door gebruik van elektrische auto’s en scooters, en door het energieverbruik van haar gebouwen te verminderen door betere isolatie. .

Een veilige, economisch sterke gemeente
Samen met onze onder anderede  politiemaken we werk van het opsporen van illegale praktijken in onze gemeente. We pakken de vermenging van de illegale onderwereld met de legale bovenwereld extra aan (de zogenaamde ‘ondermijning’). Daarbij vragen we inwoners om zaken te melden waarvan ze denken ‘daar klopt iets niet’. De economische ontwikkeling van onze gemeente zorgt er voor dat het nu én in de toekomst goed leven is in Overbetuwe. We streven naar een nummer 1 positie als meest ondernemersvriendelijke gemeente van Gelderland (in 2017 derde plaats). Dit doen wij door ondernemers een goed vestigingsklimaat met lage lasten te bieden. Daarnaast investeren we in een uitstekende bereikbaarheid over weg, water en spoor en bieden we aantrekkelijke bouwkavels aan. Ook het buitengebied moet (sociaal en economisch) goed aangesloten blijven. Daarom starten wij in 2018 een project om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te stimuleren.

Een aantrekkelijke leefomgeving
Overbetuwe is een prachtige gemeente. Het landschappelijke karakter van Overbetuwe willen we behouden en versterken. Door het aanleggen van De Danenberg en Park Lingezegen krijgen we extra mogelijkheden voor recreatie. Deze landschapsparken zorgen bovendien voor een groene zone tussen onze gemeente en Nijmegen en Arnhem.