Informatie voor zorgaanbieders

Landelijke richtlijnen

De gemeente Overbetuwe sluit aan bij de landelijke lijnen / adviezen van het RIVM. We adviseren aanbieders om de adviezen van het RIVM op te volgen. Het is een afweging van de aanbieder zelf of ze wel of niet hun dienstverlening voort kunnen zetten en in welke vorm.

Zorg en continuïteit staat voorop

De zorg voor onze inwoners en de continuïteit van zorgverlening staat voorop. Er zijn mogelijkheden om mensen op een andere manier te ondersteunen. Denk aan digitale instrumenten, telefonisch contact met de cliënt of zijn netwerk, maaltijdverstrekking, etc. Wanneer u als zorgaanbieder cliënten heeft die niet zonder hulp thuis kunnen blijven, dan verwachten we dat u contact opneemt met de betrokken consulent. Zodat we samen aan een oplossing kunnen werken.

Cliëntgebonden uren declareren

Enkel de cliëntgebonden uren kunnen worden gedeclareerd, zolang deze levering past binnen de bestaande beschikte/toegewezen hulp. Indien er sprake is van cliëntgebonden uren welke niet passen binnen de bestaande beschikte/toegewezen hulp voorziening dan dient eerst contact te worden opgenomen met de betrokken consulent. Verder vindt momenteel overleg plaats tussen het rijk en de VNG over de wijze waarop gemeenten de aanbieders met wie ze een contract hebben, financieel tegemoet kan komen. Als hierover meer duidelijkheid er is, informeren we u hierover.

Overbetuwe spant zich in om binnengekomen declaraties binnen de gebruikelijke termijn uit te betalen. 

Subsidie

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Let op: het is belangrijk dat u deze subsidie zo snel mogelijk aanvraagt.

Thuiswerken

De gemeente Overbetuwe volgt het advies op om medewerkers thuis te laten werken. Geplande gesprekken met aanbieders worden telefonisch of via de digitale weg gevoerd of worden verzet. Per gesprek wordt gekeken wat de best passende oplossing is.

Zelf maatregelen treffen

Van aanbieders verwachten we dat zij zelf initiatief nemen ten aanzien van te treffen maatregelen. Wij adviseren u de landelijke ontwikkelingen goed te volgen. 

Informatie voor aanbieders regionaal gecontracteerd

Voor aanbieders die regionaal gecontracteerd zijn is informatie te vinden op de site van Inkoop Centraal Gelderland:

Informatie voor aanbieders niet regionaal gecontracteerd

Aanbieders die niet regionaal gecontracteerd zijn, kunnen hun vragen mailen (in de aanhef graag vermelden: maatregelen Corona) naar:
Aanbieders Jeugdwet: Jeugd@overbetuwe.nl
Aanbieders Wmo: MeldingenWmo@overbetuwe.nl.