Informatie voor zorgaanbieders

Landelijke richtlijnen

De gemeente Overbetuwe sluit aan bij de landelijke adviezen van het RIVM. We adviseren aanbieders om de adviezen van het RIVM op te volgen. Een aanbieder maakt zelf de afweging of de dienstverlening kan worden doorgezet en in welke vorm. 

Zorg en continuïteit staat voorop

De zorg voor onze inwoners en de continuïteit van zorgverlening staat voorop. Er zijn mogelijkheden om mensen op een andere manier te ondersteunen. Denk aan digitale instrumenten, telefonisch contact met de cliënt of zijn netwerk, maaltijdverstrekking, etc. Wanneer u als zorgaanbieder cliënten heeft die niet zonder hulp thuis kunnen blijven, dan verwachten we dat u contact opneemt met de betrokken consulent. Zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Cliëntgebonden uren declareren

Alleen de cliëntgebonden uren kunnen worden gedeclareerd, zolang deze levering past binnen de bestaande beschikte/toegewezen hulp. Als er sprake is van cliëntgebonden uren welke niet passen binnen de bestaande beschikte/toegewezen hulp voorziening dan moet eerst contact opgenomen worden met de betrokken consulent. 

Informatie voor aanbieders regionaal gecontracteerd

Voor regionaal gecontracteerde aanbieders: de regio Centraal Gelderland wil zorgcontinuïteit borgen, ook na de coronacrisis. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het Rijk en de VNG. Eén van de onderwerpen van de richtlijnen is bevoorschotting. U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen, dan nemen wij contact met u op. Informatie over de voorschotten vindt u op de website van Inkoop Sociaal domein.

Informatie voor aanbieders niet regionaal gecontracteerd

Aanbieders die niet regionaal gecontracteerd zijn, kunnen hun vragen mailen (in de aanhef graag vermelden: maatregelen Corona) naar:
Aanbieders Jeugdwet: Jeugd@overbetuwe.nl
Aanbieders Wmo: MeldingenWmo@overbetuwe.nl

Declaraties zo snel mogelijk uitbetalen

Overbetuwe spant zich in om binnengekomen declaraties zo snel mogelijk uit te betalen. 

Thuiswerken

De gemeente Overbetuwe volgt het advies op om medewerkers thuis te laten werken. Geplande gesprekken met aanbieders worden telefonisch of via de digitale weg gevoerd of worden verzet. Per gesprek wordt gekeken wat de best passende oplossing is.