Voornemen tot verkoop grond aan Nieuwe Aamsestraat 11 te Elst

De gemeente Overbetuwe is voornemens de percelen staande en gelegen aan het adres Nieuwe Aamsestraat 11, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie N, nummers 623 (deels), 624 (deels), 1659 (deels) en 4139 (deels) ter grootte van circa 2.753 m² te verkopen aan VOF Westeraam II. Hiervoor verstrekt de gemeente VOF Westeraam II eerst een recht van koop voor een periode van maximaal 15 maanden vanaf ondertekening van de overeenkomst. Indien VOF Westeraam II dit recht inroept, wordt de koopovereenkomst gesloten.

De in de aanhef genoemde partij is naar het oordeel van de gemeente de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de in dit kader te sluiten koopovereenkomst, aangezien:

1. Het recht van koop voor de hierboven genoemde gronden wordt gegeven in ruil voor en ter compensatie van de verwerving van gronden door de Gemeente in het hetzelfde gebied die in eigendom zijn van VOF Westeraam II. De gronden die de gemeente verwerft zijn nodig voor het aanleggen van parkeergelegenheid ten behoeve van de ziekenhuisvoorziening die momenteel wordt gebouwd ten oosten van station Elst.

2. Zowel de gemeente als VOF Westeraam II hebben dus grondposities in het gebied. Door het verlenen van dit recht van koop ontstaat er, na effectuering hiervan, één kavel die rendabeler en efficiënter te ontwikkelen is dan twee losse grondposities van enerzijds VOF Westeraam II en anderzijds de gemeente.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het verstrekken van het eerste recht van koop. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente hierbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na publicatie, derhalve uiterlijk 16 december 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan:

Gemeente Overbetuwe, t.a.v. TSP: projectmanager Elst Centraal, Postbus 11, 6660 AA  Elst, onder vermelding van Klooster.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Overbetuwe en de beoogd koper zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen ook op www.overbetuwe.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).