Voornemen tot uitgifte erfpacht aan Vattenfall Duurzame Energie N.V.

De gemeente Overbetuwe is voornemens de percelen water bekend als de Eisenhowerplas te Elst gelegen nabij de Newtonweg en de Celsiusweg te Elst, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie N, nummers 3268 (geheel) en 5000 (deels) ter grootte van 8,5 hectare in erfpacht uit te geven aan Vattenfall Duurzame Energie N.V.

De in de aanhef genoemde partij is naar het oordeel van de gemeente de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de in dit kader te sluiten erfpachtovereenkomst, aangezien:

1. Vattenfall Duurzame Energie N.V. samenwerkt met K3 Delta B.V. en de taken rondom dit zonnepark heeft verdeeld. Lingevastgoed B.V. is eigenaar van het perceel in het midden van de Eisenhowerplas, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie N, nummer 113 ter grootte van 118 m². Lingevastgoed B.V. is onderdeel van Lingedelta B.V.. De bestuurder van Lingedelta B.V. is dezelfde bestuurder als de bestuurder van K3 Delta B.V. Om die reden kan K3 Delta B.V. als enige beschikken over de grondpositie binnen dit gebied, waardoor de uitvoerbaarheid van totale het plan is verzekerd.

2. De gemeente in haar routekaart Duurzaam Overbetuwe heeft aangegeven een grootschalig zonnepaneel project mogelijk te willen maken. De daarbij aangegeven grootte is minimaal 2 hectare, maar bij voorkeur 4 tot 5 hectare op locaties die daarvoor geschikt zijn. Hierbij is de Eisenhowerplas genoemd als één van de twee concrete locaties. Enkel door de uitgifte in erfpacht ontstaat de mogelijkheid om samen met het in het midden van de plas gelegen perceel een grootschalig zonnepaneelproject mogelijk te maken. Zonder dit perceel is geen aaneensluitend kwalitatief acceptabel zonnepark op de Eisenhowerplas te realiseren.

3. De gemeente, zoals ook in haar routekaart Duurzaam Overbetuwe heeft aangegeven, versnelling wil krijgen in energietransitie in Overbetuwe, maar daartoe slechts beperkte middelen beschikbaar heeft en een dergelijke ontwikkeling niet zelf kan realiseren. De eigenaar van het perceel in het midden van de Eisenhowerplas heeft afspraken gemaakt met initiatiefnemer, welke bij de gemeente is gekomen met zijn initiatief. Door deze uitgifte in erfpacht wordt de energietransitie verder in gang gezet zonder dat hiervoor gemeentelijke middelen worden ingezet. Daarnaast levert de uitgifte in erfpacht een jaarlijkse, marktconforme canon op voor de gemeente, welke mogelijk ingezet kan worden voor verdere verduurzaming in de gemeente.

4. Vattenfall Duurzame Energie N.V. samenwerkt met K3 Delta B.V. en de taken rondom dit zonnepark heeft verdeeld. Er zijn in Nederland niet veel drijvende zonneparken en de gemeente hecht er waarde aan dat een dergelijk park wordt aangelegd door een bedrijf met technische en financiële bekwaamheid en ruime ervaring met de aanleg van dergelijke parken. K3 Delta B.V.  heeft deze ervaring met drijvende zonneparken en heeft inmiddels meerdere drijvende parken aangelegd. Partijen voldoen samen aan de randvoorwaarden die gesteld worden in de routekaart Duurzaam Overbetuwe.

5. De gemeente al sinds 2017 in gesprek is met K3 Delta B.V. inzake het realiseren van een drijvend zonnepark op de Eisenhowerplas. Er is een getekende intentieovereenkomst met K3 Delta B.V., welke partij al investeringen heeft gedaan in het initiatief. Door deze lopende gesprekken en contractuele verplichtingen kan de gemeente versneld komen tot een zonnepanelenpark, zoals vastgelegd in haar routekaart Duurzaam Overbetuwe. 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de erfpachtovereenkomst. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na publicatie, derhalve uiterlijk op 26 augustus 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan:
Gemeente Overbetuwe, t.a.v. projectmanager Eisenhowerplas, team Strategie & Projecten, Postbus 11, 6660 AA  Elst, onder vermelding van ‘Zonnepark Eisenhowerplas’.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Overbetuwe en de beoogd erfpachter zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).