Verkoop grond nabij ’t Fort 6, 8 en de Dorpsstraat 69 – 73a te Elst

De gemeente Overbetuwe is voornemens om reststroken gemeentegrond gelegen aan ’t Fort 6 te Elst (zijkant en achterzijde), ’t Fort 8 te Elst (achterzijde) te verkopen aan de eigenaren van de aangrenzende percelen en een ruiling met de eigenaar van de Dorpsstraat 69 - 73a (achterzijde) te Elst aan te gaan.

Na de verbouwing van het gemeentehuis dient het binnenterrein gelegen tussen ’t Fort en de Dorpsstraat opnieuw te worden ingericht. De grondverkopen vloeien voort uit deze herinrichting. Deze aangrenzende eigenaren zijn naar het oordeel van de gemeente de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komt voor deze gemeentegrond en wel om de volgende redenen:

1. Gelet op de geringe omvang van het verkochte gaat het om reststroken. De grond die wordt verkocht aan de eigenaren van ’t Fort 6 en 8 grenst aan hun huidige eigendom. Op grond van de Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken is de eigenaar van het aangrenzende perceel de enige gegadigde die voor verkoop in aanmerking komt. De beleidsregel verkoop en verhuur reststroken kunt u vinden op www.overheid.nl. Door de verkoop ontstaan er logische en rechte grenzen rondom de genoemde woningen.

2. De grondverkoop aan de eigenaar van de panden aan de Dorpsstraat 69 - 73a is onderdeel van een ruil. De gemeente koopt een perceel grond van de eigenaar en verkoopt een ander deel. Hierdoor ontstaan er hier ook logische en rechte grenzen. Het gebied kan hierdoor beter worden heringericht. Omdat het een ruil van gronden betreft, kan dit alleen plaatsvinden met de eigenaar van het betreffende gebied.  

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de koop. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop van de hierboven genoemde strook grond, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na publicatie, derhalve uiterlijk 6 oktober 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan:
Gemeente Overbetuwe, t.a.v. TSP: projectmanager herinrichting ‘t Fort, Postbus 11, 6660 AA  Elst, onder vermelding van herinrichting ‘t Fort te Elst.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Overbetuwe en de beoogde kopers zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.overbetuwe.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).