Verkoop grond nabij de Beatrixstraat 4-38 Zetten

De gemeente Overbetuwe heeft haar perceel ten zuiden van de Beatrixstraat 4-38 te Zetten, kadastraal bekend gemeente Zetten, sectie B, nummer 2925 ter grootte van ongeveer 36 m² verkocht aan Woonstichting Valburg.

De in de aanhef genoemde partij is naar het oordeel van de gemeente de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de strook gemeentegrond en wel om de volgende redenen:

1. Afgelopen jaren heeft de Woonstichting de appartementen aan de Beatrixstraat 4-38 te Zetten ontwikkeld en gerealiseerd. Partijen hebben daarover afspraken vastgelegd in een overeenkomst, d.d. 2 mei 2019, waarna verdere uitwerking is vastgelegd in een addendum, d.d. 23 september 2021. Nu de realisatie nagenoeg afgerond is, willen partijen uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. De verkochte strook grond wordt gevoegd bij de tuinen die horen bij de appartementen op de Beatrixstraat. De Woonstichting is eigenaar van deze appartementen.

2. De Woonstichting is de enige eigenaar die grenst aan de gehele verkochte strook grond. De strook heeft een lengte van 43 m en een breedte van 0,83 m. De oppervlakte en grootte zijn niet dusdanig dat de strook als zelfstandig perceel verkocht kan worden.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de koop. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop van de hierboven genoemde strook grond, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen na publicatie, derhalve uiterlijk 14 juli 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan:

Gemeente Overbetuwe, t.a.v. projectmanager Beatrixstraat te Zetten, team Strategie & Projecten, Postbus 11, 6660 AA  Elst, onder vermelding van Beatrixstraat te Zetten.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Overbetuwe en de beoogd koper zouden immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen ook op www.overbetuwe.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).