Vastgesteld wijzigingsplan Elst, Beethovenstraat 2-16


Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan Elst, Beethovenstraat 2-16 op 2022-09-06 vaststelden. Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan “Elst”.Situatietekening Vastgesteld wijzigingsplan Elst, Beethovenstraat 2-16

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 22 september 2022 tot en met donderdag 3 november 2022 ter inzage.

Waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijke plannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan maakt de realisatie van 12 huurwoningen juridisch-planologisch mogelijk.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u vanaf vrijdag 23 september 2022 tot en met donderdag 3 november 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 4 november 2022. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit op te schorten, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Digitaal beroep instellen en voorlopige voorziening vragen

U kunt ook digitaal beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen via het digitaal loket op de website raadvanstate.nl  Hiervoor moet u een elektronische handtekening hebben (DigiD). Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.


Documenten

Documenten Vastgesteld wijzigingsplan Elst, Beethovenstraat 2-16