Vastgesteld wijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf op 13 januari 2020 vaststelden.

Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 23 januari 2020 tot en met woensdag 4 maart 2020 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Waar kunt u het plan online inzien?Luchtfoto plangebied De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf. Het wijzigingsplan maakt het verruimen van de bestemmingsgrens ‘Bedrijventerrein’ met 10 meter mogelijk.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u tot en met donderdag 5 maart 2020 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpwijzigingsplan zijn zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Als u een zienswijze indiende en belanghebbende bent, kunt u binnen genoemde termijn beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen binnen genoemde termijn beroep instellen als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 5 maart 2020. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

 

Documenten Vastgesteld wijzigingsplan De Nieuwe Rietgraaf-Rietgraaf