Vastgesteld uitwerkingsplan Elst, Regenboog

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij het wijzigingsplan Elst, Regenboog op 18 juni 2019 vaststelden. Het plan is een wijziging van het bestemmingsplan Elst, Schil Westeraam A325. Het wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 11 juli 2019 tot en met woensdag 21 augustus 2019 ter inzage. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Luchtfoto uitwerkingsplan Elst, RegenboogWaar kunt u het plan online inzien?

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl   De bronbestanden zijn beschikbaar via bronro.overbetuwe.nl

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het plan maakt de bouw van 16 woningen en bijbehorende voorzieningen op het deelgebied Regenboog in de woonwijk  Westeraam te Elst  juridisch-planologisch mogelijk.

Bent u het met het wijzigingsplan niet eens?

Dan kunt u tot en met donderdag 21 augustus 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit van burgemeester en wethouders. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Wie kan er beroep instellen?

Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Alleen als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u binnen genoemde termijn beroep instellen.

Voorlopige voorziening

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op vrijdag 22 augustus 2019. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van dit besluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Documenten

Vastgesteld uitwerkingsplan Elst, Regenboog